Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optimalizálási modellek mérnököknek
2. A tárgy angol címe Optimization Models for Engineers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Eisenberg-Nagy Marianna beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.03.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.04.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra és matematikai analízis (Mat A1-A2 vagy azzal ekvivalens tárgyak)
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
Bonyolultságelméleti bevezető Szállítási feladat Hálózati feladat (Maximális folyam – minimális vágás; minimális folyam) Többtermékes folyam feladat (Megoldási módszerek, visszavezetés) Lineáris programozás alapjai LP feladatok geometriája (hipersík, félsík, támaszsík, csúcs, poliéder, politop, kúp) Farkas lemma, dualitás Szimplex algoritmus, belsőpontos algoritmus váza Szemidefinit optimalizálás (Dualitás elmélet, algoritmus, alkalmazások (polinom optimalizálás, 0-1 optimalizálás)) Kvadratikus programozás (Dualitás elmélet, algoritmusok) Egészértékű programozás (Feladatok: hátizsák feladat, halmazfedés, halmazfelbontás, Algoritmusok: B&B, vágósíkos, dinamikus programozás) Globális optimalizálás, elhelyezési problémák
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Algoritmus programozása(esetleg modellezés és előadás tartása) vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Számonkérések előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Illés Tibor: Lineáris optimalizálás elmélete és módszerei; Gáspár-Temesi: Lineáris programozási gyakorlatok;
D.G. Luenberger, Y. Ye: Linear and Nonlinear Programming; E. de Klerk, K. Roos, T. Terlaky: Nemlineáris Optimalizálás;
E. de Klerk: Aspects of Semidefinite Programming; G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey: Integer and Combinatorial Optimization
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
10
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
adjunktus
Differenciálegyenletek Tanszék
Dr. Gazdag-Tóth Boglárka
egyetemi docens
Differenciálegyenletek Tanszék
Dr. Illés Tibor
egyetemi docens
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Illés Tibor