Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Globális optimalizálás
2. A tárgy angol címe Global Optimization
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 0 + 1 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
nincs ilyen
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szántai Tamás beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.01.23. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.02.08.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
analízis, lineáris algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK PhD választható tárgy -- a globális optimalizálás modelljeinek, algoritmusainak és szoftvereinek megismertetése
11. A tárgy részletes tematikája
Bevezetés, az előadás célkitűzése, hallgatói igények felmérése. Operációkutatási, optimalizálási modellek és megoldási eljárások. A nemlineáris és a globális optimalizálás jelentősége. Hagyományos (lokális) nemlineáris optimalizálási eljárások. A globális optimalizálás modellje és annak speciális esetei. Egzakt és heurisztikus globális optimalizálási eljárások. Modellezési környezetek. Globális (és lokális) nemlineáris optimalizálási szoftver implementációk. Szoftver bemutatók. Modellezési javaslatok és a megoldó kódok hatékonyabb működését megvalósító beállítási módok. Az optimalizálási szoftverek numerikus tesztjei és értékelési módjai. A globális optimalizálás létező és perspektivikus alkalmazási lehetőségeinek áttekintése, illusztratív esettanulmányok . Hivatkozások és további információ források.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
hallgatónként egy-egy algoritmus, szoftver egyéni feldolgozása a társak és az oktató segítségével vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
az általános előírásoknak és szokásoknak megfelelően (TVSz)
14. Konzultációs lehetőségek
Hetente a rendes konzultációs órán és/vagy interneten keresztül
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Pintér, J. Global Optimization in Action, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1996.
Pintér, J. honlapja
Pardalos, P.M. and H.E. Romeijn, Handbook of Global Opti,ization, Volumes 1-2., Kluwer Academic Publishers, 2002.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
22
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
20
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szántai Tamás
egyetemi tanár
Differenciálegyenletek Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szántai Tamás