Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Ábrázoló geometria 1
2. A tárgy angol címe Descriptive Geometry 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 1 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Geometria Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Prok István beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.11.08. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.11.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematika törzsanyag
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Választható tárgy Építőmérnök hallgatók számára
11. A tárgy részletes tematikája
1. Térgeometriai alapfogalmak. Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága, mérőlegessége, hajlásszögük távolságuk. Tér geometriai szerkesztések. 2. A merőleges vetítés tulajdonságai. A kétképsíkos (Monge-féle) ábrázolás elve, térelemk ábrázolása, speciális helyzetű egyenesek és síkok. 3. Egyenes és sík metszéspontja, transzverzális szerkesztési alapfeladatok. Két sík metszésvonala, síkidomok áthatása. 4. Áttérés új képsíkrendszerre (képsík-transzformáció). Egyenes transzformálása, adott irányú nézet előállítása, normál-transzverzális. Sík transzformálása, szerkesztési feladatok megoldása adott síkban. 5. Poliéderfelület és egyenes közös pontjai, poliéder síkmetszete. 6. Poliéderek áthatása. 7. Méretes alapszerkesztések, merőleges affinitás, térelemek távoloságának és hajlásszögének szerkesztése. 8. Méretes testábrázolás. 9. Körábrázolás, ellipszissel kapcsolatos affin szerkesztések. 10. A kótás (mérőszámos) ábrázolás elve, térelemek ábrázolása, illeszkedési és metszési feladatok, transzverzális szerkesztés . 11. Mértes alapszerkesztések, térelemek távoságának és hajlásszögének megszerkesztése, normál-transzverzális szerkesztése. 12. Topografikus felületek, és azok konstruktív kezelése. 13. Az axonometrikus ábrázolás elve, általános axonometria. Ortogonális axonometria, vetületeivel adott síklapú testek axonom etrikus képe. 14. Koordinátasíkban fekvő kör ábrázolása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
4 Hf és 1 Zh (15. hét) elégséges szintű teljesítése. A jegy 50-50%-ban a Hf-ok átlagából és a Zh eredményéből adódik. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A Zh pótlása a vizsgaidőszak első két hetében 1-1 alkalommal megkísérelhető, a Hf-ok is a 2. hét végéig pótolhatók.
14. Konzultációs lehetőségek
A Zh és a pót Zh-k előtt
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár – építőmérnök hallgatók számára (410662)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
6
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
12
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Prok István
egyetemi adjunktus
Geometria Tsz
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Molnár Emil