Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Felületek spline-modellezése
2. A tárgy angol címe Surface Modelling with Spline Functions
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 Matematika A3
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Geometria Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Nagyné Dr. Szilvási Márta beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.11.05. Akkreditációs bizottság döntési időpontja
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
görbék és felületek differenciálgeometriája
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy MSc képzéseken
11. A tárgy részletes tematikája
Polinomiális spline függvények. Interpolációs görbeillesztési eljárások. Hermite,Beziér és B-spline görbék. Spline-felületek típusai (Ferguson, Bezier, B-Spline) és matematikai leírási módjaik, tulajdonságaik. Műveletek spline-felületeken. Csatolási feltételek. Számítógépes megjelenítés.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Kiadott irodalom feldolgozása, kiselőadás tartása. vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval előzetesen egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
G. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometry Design, Academic Press
Hoschek - Lasser: Grundlagen der geometrischen Datenverarbeitung, B. G. Teubner Stuttgart
Kurusa - Szemők: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon Jegyzettár
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
15
16.7 Egyéb elfoglaltság
15
16.8 Vizsgafelkészülés
18
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Nagyné Dr. Szilvási Márta
egyetemi docens
Geometri Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. G. Horváth Ákos