Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezetés a tvisztor-elméletbe 1
2. A tárgy angol címe Introduction to Twistor Theory 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Geometria Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Etesi Gábor beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.01.19. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.02.17.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Analízis, Geometria
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Doktoranduszoknak és felsőbb éves matematikus ill. mérnök-fizikus hallgatóknak
11. A tárgy részletes tematikája
Differenciálható sokaságok. Kovariáns deriválás, görbület. Az SO(4) csoport reprezentáció-elmélete. A görbületi tenzor dekompozíciója irreducibilis komponensekre. Majdnem komplex sokaságok, a Newlander-Nirenberg tétel. Egy integrálhatósági tétel. A tvisztor-tér definíciója és annak kanonikus komplex-sokaság-struktúrája.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A. Besse: Einstein Manifolds (Springer, 1987)
T. Bröcker, T. tom Dieck: Representations of compact Lie groups, GTM 98, Springer
H.O.Wells: Differential analysis on complex manifolds, GTM??, Springer
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
78
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. ETESI Gábor
egyetemi adjunktus
Geometria Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Molnár Emil