Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Irányításelmélet és optimalizálás
2. A tárgy angol címe Control Theory and Optimization
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Eisenberg-Nagy Marianna beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.05.21 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.07.08.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra és matematikai analízis (Mat A1-A2 vagy azzal ekvivalens tárgyak)
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
Irányításelméleti alapfogalmak, jelterek, rendszerosztályok, Lineáris időinvariáns (LTI) rendszerek reprezentációja idő és frekvenciatartományban. Zárt kör és tulajdonságai: well-posedness, stabilitás, performancia. Stabilitási tételek (Lyapunov függvény, passzivitás, szeparáció) Az LPV rendszerosztály. Az LFR reprezentáció és tulajdonságai. Stabilitásvizsgálat LMI-k segítségével LTI és LPV rendszerekre. Szabályozótervezés LTI és LPV rendszerekre Bizonytalanságok és nemlinearitások típusai és modellezése a lineáris rendszerosztályokban, Kitekintés: polinomiális rendszerek, stabilitás és performancia vizsgálata SOS módszerekkel. Általános konvex optimalizálás Kúp optimalizálás SDP dualitás elmélet SDP és belsőpontos algoritmus Sedumi, Yalmip, Neos serveren a solverek Polinom optimalizálás, SOS
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Algoritmus programozása (esetleg modellezés és előadás tartása) vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Egyéni konzultációk fogadóórákon
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J. Bokor, P. Gáspár, Z.Szabó: Robust control theory - with automotive applications, Typotex 2012
E. de Klerk: Aspects of Semidefinite Programming;
H. Wolkowicz, R. Saigal, L. Vandenberghe: Handbook of Semidefinite Programming - Theory, Algorithms, and Applications
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
22
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
40
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
adjunktus
Differenciálegyenletek Tanszék
Dr. Péni Tamás
SZTAKI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Illés Tibor