Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Termohidraulika 1
2. A tárgy angol címe Thermohydraulics 1
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 24 + 0 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Aszódi Attila beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.01.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.02.05.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Reaktortechnika szakmérnöki szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Atomerőmű típusok és felépítésük fő jellemzői. A hőelvonás technológiai megvalósítása különböző reaktortípusokban. A hőtermelés folyamata és térbeli eloszlása a könnyűvizes atomreaktorokban. A hőtermelés és a neutronfluxus -eloszlás kapcsolata. A hőtermelés egyenlőtlenségi tényezői. A hőtermelés időbeli változása tranziens folyamatokban, remanens hőfejlődés. A hővezetés általános differenciálegyenlete és megoldása az üzemanyag - burkolat rendszerben. Egyfázisú hidraulika: az impulzus-megmaradás egyenlete egydimenziós áramlásban; a súrlódási veszteség számítása; hirtelen átmenetek hidraulikai ellenállása; a sebességeloszlás és a transzportfolyamatok modellezése a reaktorban; keveredés, kritikus áramlás. Kétfázisú hidraulika: áramlási formák, térfogati gőztartalom; kétfázisú áramlások modellezése; nyomásesés kétfázisú áramlásba n; keveredés, kritikus kiömlés. Egyfázisú hőcsere számítása természetes és kényszerített áramlásban. Kétfázisú hőcsere számítása. Forrásgörbe, forráskrízisek, kritikus hőfluxus.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A megadott konzultációs időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
N.E. Todreas, M.S. kazimi: Nuclear Systems I; Thermal hydraulic fundamentals, 1990
L.S.Tong, J. Weisman: Thermal Analyses of Pressurized Water Reactors, ANS, 1996
Dr.Csom Gyula Atomerőművek üzemtana I-II. Műegyetemi Kiadó, 2004
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
24
16.2 Félévközi felkészülés órákra
66
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
60
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs