Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Megismerés és érzelem
2. A tárgy angol címe Cognition and Emotion
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Demeter Gyula beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.09.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.01.25
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Általános pszichológia, az idegrendszer működése
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Bevezetés, példák, kedvcsináló 2. Érzelmek pszichológiája 3. Érzelmek idegrendszeri háttere 4. Megismerés idegrendszeri háttere 5. Érzelmek és gondolkodás kölcsönhatásai I. 6. Érzelmek és gondolkodás kölcsönhatásai II. 7. Az érzelmi életünk és gondolkodásunk fejlődése a gyerekkorban 8. Alvás és érzelmi információfeldolgozás. 9. Ha sérül az agy: gondolkodás és érzelem agysérülés után 10. Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai I. 11. Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai II.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Zárthelyi dolgozat a félév végén - legalább elégséges teljesítmény vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ-nek megfelelően.
14. Konzultációs lehetőségek
Fogadóórán, e-mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Panksepp, J.: Affective Neuroscience, Oxford University Press, 1998.
Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány, Budapest, Osiris Kiadó, 2003.
Oatley, K., Jenkins, J. : Érzelmeink. Budapest, Osiris. 2001.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
16
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
18
16.7 Egyéb elfoglaltság
14
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Demeter Gyula
egyetemi adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
Dr. Simor Péter
egyetemi adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Kéri Szabolcs