Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Önálló kutatási feladat 2
2. A tárgy angol címe Individual Research Project 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Horváth Miklós beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.02.16. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.04.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika BSc képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A hallgató a félév folyamán egy választott oktató (témavezető) szakmai felügylete mellett egy cikket vagy könyvfejezetet dolgoz fel önállóan a modern matematika köréből. A foglalkozás célja az, hogy a hallgatók elsajátítsák az önálló kutatás elemi szabályait, technikáit: idegen nyelvű szakszöveg pontos értése, könyvtár és internet használat, stb. A félév végére a hallgató néhány oldalas írott összefoglalást készít a feldolgozott anyagból angol nyelven, amit rövid szemináriumi előadásban ismertet. A témavezető olyan személy lehet a Matematika Intézet vagy a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék munkatársai közül, - akinek adjunktusi vagy magasabb egyetemi besorolása van, vagy - legalább két évet elvégzett rendszeres doktori képzésben.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
rendszeres konzultáció a témavezetővel, angol nyelvű összefoglalás elkészítése a félév végére, és szemináriumi előadás megtartása. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
rendszeres konzultáció a témavezetővel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
0
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
60
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Horváth Miklós
egyetemi tanár
Matematika Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós