Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Informatika 3
2. A tárgy angol címe Informatics 3
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 2 f Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE91AM43 Informatika2 BMETE91AM46 ValszámProgFel
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Küronya Alex beosztása Algebra Tanszék
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.02.16. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.04.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
számítógépes és programozási alapismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
Cél: A hatékony természettudományi számításokban alapvető C++ nyelv alapelemeinek megismerése. Tematika: C++ programok fordítása, programozói környezet. A C++ alapjai. Input/output. Beépített adattípusok, int, double, char, bool, complex. Vezérlő utasítások: if, switch, for, while, do. Kivételek (Python ismétlésként). Függvények. Operátor értelmezésének kiterjesztése (racionális szám struct); ezen keresztül referenciák (a += b, cout << tört, cin >> tört ). Objektumorientált programozás a C++ nyelvben: objektum, osztály, egységbezárás, tagfüggvény, konstruktor, destruktor (saját komplex osztály, belül re+im vagy r+fi adattagokkal). Tömbök használata C++-ban. Pointerek, kapcsolatuk a tömbökkel. Tömb átadása függvénynek, cím szerinti átadás. Fájlkezelés. Alap algoritmusok, maximumkeresés, rendezés stb. Saját tört, saját komplex osztály + fájlkezelés. Parancssori ar gumentumok (rendez input.txt output.txt). Dinamikus memóriakezelés, new[], delete[]. Saját sztring vagy vektor osztály, konstruktor, destruktor, másoló konstruktor, értékadó operátor szerepe. Öröklés. Geometriai alakzatos példa. Heterogén kollekció. Függvénysablon, osztálysablon, template használata: Vektor, Vektor, Matrix, Matrix. Könyvtárak használata. Fordítás menete, header fájlok.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok megoldása, ZH1, ZH2 teljesítése. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
TVSZ szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv. Kiskapu Kiadó.
Edward Scheinerman: C++ for Mathematicians. An Introduction for Students and Professionals. CRC Press.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
6
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
42
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Küronya Alex
egyetemi docens
Algebra Tanszék
Dr. Czirkos Zoltán
egyetemi adjunktus
Elektronikus Eszközök Tsz VIK
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Nagy Attila