Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kalkulus 2
2. A tárgy angol címe Calculus 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 6 + 2 + 0 v Kredit 8
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE92AM36 Kalkulus1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pitrik József beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.02.16. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.04.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
egyváltozós differenciál- és integrálszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
11. A tárgy részletes tematikája

Az n-dimenziós euklideszi tér, többváltozós függvények. Skaláris szorzás és az indukált euklideszi norma Rn-en. Cauchy–Schwartz-egyenlőtlenség. A norma alaptulajdonságai. Példák: p-normák Rn-en. Az n-dimenziós euklideszi tér topológiája (nyílt, zárt, kompakt halmazok, belső pont, határpont), Cauchy-sorozatok, Rn teljessége. Borel–Lebesgue-tétel kompakt halmazokra (esetleg biz. nélkül). Függvény határértéke, folytonossága. Folytonosság topologikus jellemzése, folytonos függvény szinthalmazainak nyíltsága, zártsága. Konvex halmazok, külső pont és konvex halmaz szeparációja, diszjunkt konvex halmazok szeparációja (esetleg biz. nélkül).

Többváltozós differenciálhatóság. Differenciálható függvény. Parciális és iránymenti deriváltak, gradiens, érintősík. Jacobi-mátrix, Jacobi-determináns, láncszabály. Folytonos differenciálhatóság, többszörös deriválás, Young tétele, Taylor-formula (különösen másodrendben). Multilineáris leképezés pozitív, negatív definitsége. Konvex függvények és kapcsolatuk a második derválttal. Lokális szélsőérték, jellemzése a függvény deriváltjaival. Feltételes szélsőérték, Lagrange-multiplikátor. Banach-féle fixpont-tétel, inverzfüggvény-tétel, implicitfüggvény-tétel. Rotáció, divergencia, nabla-szimbólum, Laplace-operátor. Potenciálfüggvény létezése.

Többváltozós integrálás, vektoranalízis. A Jordan-mérték definíciója és tulajdonságai (bizonyítások nélkül). Többváltozós folytonos függvény integrálása normáltartományon. Helyettesítéses integrálás, polár- és gömbi koordinátás helyettesítés. Vonalmenti és felületi integrálás. Gauss–Osztrogradszkij és Stokes tétele, Green-tételek (az integráltételek bizonyítása csak szemléletesen történik).

Függvénysorozatok és függvénysorok. A pontonkénti határfüggvény, illetve a pontonkénti összegfüggvény. Függvénysor abszolút konvergenciája. Függvénysorozat és függvénysor egyenletes és lokálisan egyenletes konvergenciája. Folytonos függvények tere a sup-normával, Weierstrass-kritérium. A differenciálás illetve integrálás felcserélhetősége a limesszel, függvénysorok tagonkénti differenciálása és integrálása. Ismétlés: hatványsorok tulajdonságai.

Fourier-sorfejtés. Fourier-együttható, Fourier-sor. Tétel a kétszer folytonosan differenciálható periodikus függvények Fourier-soráról.

 

The n-dimensional Euclidean space, functions of several variable. Scalar product and the induced Euclidean norm on Rn. Cauchy–Schwarz inequality. The basic properties of the norm. Examples: p-norms on Rn. Topology of Rn: open, closed, compact sets, interior, boundary. Cauchy sequences, completeness of Rn. Borel–Lebesgue theorem for compact sets (possibly without proof). Limits and continuity of functions of several variable. The topological characterization of continuity, the level sets of continuous functions are open or closed. Convex sets, separation of convex sets and an exterior point, separation of two disjoint convex bodies (possibly without proof).

Differentiation of functions of several variables. Differentiable functions. Partial derivatives, gradient, tangent hyperplane, Jacobi matrix, Jacobi determinant, chain rule. Continuously differentiable functions, higher order derivatives, Young theorem, Taylor formula (specifically of order two). Multilinear mappings, positive and negative definite mapping. Convex functions and the second derivative. Local maximum, minimum and connection to the derivatives. Conditional maxima and minima, Lagrange multiplier. Banach fixpoint theorem, inverse function theorem, implicit function theorem. Rotation, divergence, nabla symbol, Laplace operator. The existence of scalar potential.

Integration of functions of several variable. Definition and properties of the Jordan measure (without proofs). Integration of a continuous function of several variable on an n-dimensional domain. Integration by substitution: polar coordinates, spherical coordinates. Integration along a path, and along a surface. Divergence theorem, Stokes theorem, Green theorems, (the proof of these theorems is only sketched).

Function sequences and series. Pointwise convergence of a sequence or series of functions. Absolute convergence of a series of functions. Uniform and locally uniform convergence. The space of continuous functions with the sup-norm. Weierstrass criterion. Interchanging differentiation and the limit, integration and the limit. Term-by-term differentiability and integrability of a series of functions. Recall: properties of power series.

Fourier series. Fourier coefficients, Fourier series. The Fourier series of a twice continuously differentiable periodic function converges uniformly.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok megoldása. ZH1, ZH2, röpzh-k teljesítése. Órákon való részvétel. vizsga-
időszakban
vizsgajegy a szóbeli és írásbeli vizsga illetve a félévközi teljesítmény alapján
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
TVSZ szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Laczkovich Miklós, T. Sós Vera, Analízis II.
Elias M. Stein- Rami Shakarchi: Fourier Analysis – An Introduction
Thomas féle kalkulus
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
112
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
32
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
32
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
240
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
240
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pitrik József
egyetemi docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Matolcsi Máté