Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Operációkutatás
2. A tárgy angol címe Operations Research
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE92AM37 Kalkulus2 BMETE91AM37 BevAlg2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Eisenberg-Nagy Marianna beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.02.16. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.04.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
lineáris algebrai alapismeretek, többváltozós analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Bevezető; konvex halmazok, poliéder, politop, Krein-Milmann tétel 2. Szeparáció, Farkas lemma 3. Lineáris programozási feladat, bázis, bázis megoldás, optimális megoldás 4. Szimplex algoritmus 5. Kétfázisú szimplex algoritmus, degeneráció, indexválasztási szabályok 6. Módosított szimplex algoritmus 7. Érzékenység vizsgálat 8. Gyenge és erős dualitás tétel 9. Hálózati folyamfeladatok, algoritmusok 10. Hálózati szimplex algoritmus 11. Szállítási feladat, hozzárendelési feladat, Magyar módszer 12. Egészértékű programozás: korlátozás és szétválasztás módszere, dinamikus programozás, vágósíkos eljárások 13. Betekintés a játékelméletbe
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
előadások figyelemmel követése, részvétel az órákon, zárthelyik megírása, házi feladatok elkészítése vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
a félévközi zárthelyik a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolhatók, a sikertelen vizsga iv jelleggel pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
számonkérések előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Temesi J., Varró D.: Operációkutatás, Akadémiai Kiadó, 2014. | Prékopa A.: Lineáris programozás, Bolyai, 1968.
Gáspár L., Temesi J.: Lineáris programozási gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
Wayne L. Winston, Operációkutatás, Módszerek és alkalmazások, I-II. kötet, Aula, Budapest, 2003.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
egyetemi docens
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Illés Tibor