Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nanotechnológia és anyagtudomány
2. A tárgy angol címe Nanotechnology and Materials Science
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 0 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Csonka Szabolcs beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Szilárdtestfizika és kvantummechanika alapjainak ismerete.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy a nanotechnológia és anyagtudomány terén a legfotosabb terndeket, gyártástechnológiákat és anyagvizsgálati módszereket ismerteti korszerű kutatási és fejlesztési eredmények példáin keresztül.Tematika:A nanofizika koncepciója, karakterisztikus méretskálák, a makroszkópikus tulajdonságoktól eltérő, meghökkentő jelenségek.Az anyag mikroszkópikus feltérképezése nanométeres skálán: pásztázó szondás módszerek, elektronmikroszkópia.Nanoszerkezetek gyártása "top-down" módszerekkel: foto- és elektronsugár-litográfia, rétegleválasztási és speciális megmunkálási módszerek.Nanoszerkezetek gyártása "bottom-up" módszerekkel: önszerveződő nanoszerkezetekFélvezető technológia, szilícium technológia, félvezető heteroszerkezetek, kétdimenziós elektrongáz. Legfontosabb informatikai és optikai alkalmazások.Új koncepciók az informatikában: spintronika, memrisztorok, molekuláris elektronika, kvantumelektronika.Anyagszerkezet feltrérképezése szóráskísérletekkel.Az anyag elektromos és rezgési tulajdonságainak vizsgálata optikai spektroszkópiai módszerekkel.Felületanalitikai módszerek.Modern anyagcsaládok (pl. szén nanoszerkezetek, multifunkcionális anyagok, kétdimenziós kristályok, …) és alkalmazásaik a korszerű szenzoroktól az orvostudományig.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
      vizsga-
időszakban
írásbeli vagy szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Oktatóval történő megegyezés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Az előadók által készített prezentációk
     
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
36
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
42
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Halbritter András
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
Dr. Csonka Szabolcs
egyetemi docens
Fizika Tanszék
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András