Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantuminformatika
2. A tárgy angol címe Quantum Information Processing
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pályi András beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kvantummechanika, szilárdtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc és PhD képzések szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Kvantumbit, kvantumszámítás, kvantumalgoritmusok2. Spin-qubitek szilárdtestekben: kvantumdotok, kölcsönhatások, energiaskálák3. Egy- és kétqubites kvantum-logikai műveletek megvalósítása4. Információvesztési mechanizmusok: relaxáció, fázisvesztés, dekoherencia5. Kísérletek
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
      vizsga-
időszakban
szóbeli vagy írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
     
     
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
22
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pályi András
egyetemi docens
Fizika Tanszék
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András