Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Permutációcsoportok és kombinatorikus struktúrák
2. A tárgy angol címe Permutation Groups and Combinatorial Structures
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE91AM38 Algebra 1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
nincs
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Nagy Gábor Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2017.03.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.03.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Csoportelméleti, gráfelméleti alapfogalmak
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK matemaikus MSc és PhD képzések szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Az egy féléves, heti 2 órás speciálkollégiumon a többszörösen tranzitív véges permutációcsoportok fogalmát fogjuk megismerni, ilyen csoportok konstrukcióját, valamint a hozzájuk rendelt kombinatorikus struktúrákat. Az utóbbiak közül a  dizájnokat, véges geometriákat, erősen reguláris gráfokat és kódokat, a csoportok közül a Mathieu-csoportokat, a projektív lineáris csoportokat, valamint az unitér csoportokat emelném ki. A tárgyalt fejezetekhez projektek kapcsolódnak, a számonkérés ilyen projektmunkák alapján fog történni.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása, projekt munka vizsga-
időszakban
Vizsgajegy a vizsga alapján
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
N. L. Biggs and A. T. White. Permutation groups and combinatorial structures. London Mathematical Society Lecture Note Series, 33. Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1979.
P. J. Cameron and J. H. van Lint. Designs, graphs, codes and their links. London Mathematical Society Student Texts, 22. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
E. F. Assmus, Jr. and J. D. Key. Designs and their codes. Cambridge Tracts in Mathematics, 103. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
12
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Nagy Gábor Péter
egyetemi docens
TTK, Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Nagy Attila