Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika laboratórium NA
2. A tárgy angol címe Physics Laboratory NA
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 6 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Halbritter András beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.11.29
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kvantummechanikai, szilárdtestfizikai, programozási és méréstechnikai alapismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A TTK Fizikus MSc (2016) nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A laboratórium keretében a hallgatók komplex, modern kutatási eredményekhez közel álló mérési feladatokat valósítanak meg, a méréseket kutatólaboratóriumokban is használt modern mérőműszerekkel végzik el. Megtanulják ezen mérőműszerek számítógépes programozását, és a mérésekhez saját készítésű mérésvezérlő programokat készítenek. A mérési jegyzőkönyvek a tudományos publikációk stílusát követik.

Tervezett mérési feladatok: Számítógépes mérésvezérlési alapismeretek. Lock-in erősítő programozása, kvarcszenzor vizsgálata. Digitális oszcilloszkóp programozása, atomi méretű nanovezetékek vizsgálata. Hőmérsékletszabályozó és digitális multiméter programozása, magashőmérsékleti szupravezető fázisátalakulásának mérése. Elektrokémiai rétegleválasztás. Felületanalitikai mérések SIMS és XPS módszerrel. Pásztázó alagútmikroszkóp összeépítése és tesztelése. ESR/NMR spektroszkópia, modern mágneses anyagok vizsgálata magnetooptikai Kerr-effektus mérésével. 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Laborgyakorlaton mutatott teljesítmény és a benyújtott laborjegyzőkönyvek alapján alakul ki az osztályzat vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
oktatóval egyeztetve
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetve igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A mérések leírásai, és a laborvezetők által javasolt szakirodalom.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
42
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
54
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Halbritter András
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András