Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 2
2. A tárgy angol címe Quantum Information Theory Research Seminar 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Mosonyi Milán beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2017.05.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.06.01.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Erős lineáris algebrai alapok. Előnyt jelent a mátrixanalízis, funkcionálanalízis, a kvantummechanika, illetve a kvantum-információelmélet tárgyak
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
bármely szakon szabadon választható
11. A tárgy részletes tematikája

 

A kutatószeminárium célja a kvantum-információelmélet legújabb eredményeinek nyomon követése és a vonatkozó szakirodalom közös feldolgozása, illetve ehhez kapcsolódóan lehetséges kutatási projektek kidolgozása. A szemináriumot elsősorban azoknak a doktori és mesterképzésben résztvevő matematikus és fizikus hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnének a bevezető kurzusok szintjénél jobban elmélyedni a kvantummechanika matematikájában és információelméleti alkalmazásaiban, esetleg ilyen irányban TDK-dolgozatot, diplomamunkát vagy doktorit írni, de azoknak is, akik csak szeretnének egy izgalmas téma tanulása közben jártasságra szert tenni tudományos publikációk feldolgozásában, illetve fejleszteni prezentációs készségeiket. Jegyet szerezni rendszeres aktív részvétellel lehet, ami a szemináriumi előadások legalább 70%-án való megjelenést, és (a résztvevők számától függően) két vagy három előadás tartását jelenti.

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Szemináriumi előadások legalább 70%-án való megjelenés, és a (résztvevők számától függően) két vagy három előadás tartása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
M. Nielsen, I.A. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2010
Mark M. Wilde: Quantum Information Theory, Cambridge University Press, 2013
https://arxiv.org/
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
62
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Mosonyi Milán
egyetemi docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós