Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Komplex függvénytan mérnököknek
2. A tárgy angol címe Complex Analysis for Engineers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 Matematika 2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Simon András beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2017.10.09 Akkreditációs bizottság döntési időpontja
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
hatványsorok, többváltozós függvénytan
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Mérnök BSc képzések szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Komplex függvények. Elemi függvények, határérték és folytonosság. Komplex függvények differenciálása, Cauchy–Riemann-egyenletek és következményeik; harmonikus függvények. Komplex vonalintegrál. Reguláris függvények, Cauchy-integráltétel és következményei. Cauchy formulái. Komplex hatványsorok. Analitikus függvények, Taylor-sor, Laurent-sor. Szingularitások osztályozása. Reziduum-tétel, integrálás a reziduum-tétel segítségével.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
nincsenek vizsga-
időszakban
írásbeli és szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
a szorgalmi időszakban folyamatosan, és a vizsgák előtt, az előadóval való megbeszélés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Pach Zs. Pálné, Komplex függvénytan
Pach Zs. Pálné, Matematikai feladattár 7. Komplex függvénytan
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Simon András
egyetemi docens
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Nagy Gábor Péter