Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből
2. A tárgy angol címe Miscellaneous Topics in Quantum Information Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Mosonyi Milán beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2017.10.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.10.30.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra. Előnyt jelent a kvantummechanika vagy a klasszikus információelmélet alapfogalmainak ismerete, de nem elvárás.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc, PhD képzéseken.
11. A tárgy részletes tematikája

A kurzusban a modern kvantum Shannon-elmélet legfontosabb eredményeiből válogatunk, a következő témákhoz kapcsolódóan: Klasszikus és kvantum információ továbbítása kvantum csatornákon, Holevo kapacitás, koherens információ. Összefonódottsággal segített kommunikáció, összefonódottság megosztása és konverziója. Csatornák szimulációja. Állapot újraeolsztás, állapot kombinálás. Állapotok becslése, kvantum Fisher-információ és alkalmazásai. Kvantum entrópiák és divergenciák, matematikai tulajdonságaik, és alkalmazásaik a kvantum-információelméletben. Hibamentes kvantum kommunikáció, kvantum gráfok, kvantum kromatikus szám. Kvantum játékok.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
- vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Mark M. Wilde: From Classical to Quantum Shannon Theory; Cambridge University Press, 2013.
A.S.Holevo: Quantum Systems, Channels, Information, De Gruyter 2012
Masahito Hayashi: Quantum Information Theory, 2nd ed., Springer 2017
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
32
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Mosonyi Milán
egyetemi docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós