Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kísérleti fizika 1
2. A tárgy angol címe Experimental Physics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 0 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Vankó Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja Akkreditációs bizottság döntési időpontja
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai fizika és matematika ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Tömegpont kinematikája, kinematikai összefüggések különböző mozgások esetén. Inerciarendszer, Newton I. törvénye. Erő és tehetetlen tömeg, Newton II. törvénye. Newton III. törvénye, a lendület. Erőtörvények, a súlyos tömeg. Erőhatások függetlensége. Mozgásleírás különböző inercia-rendszerekben, a relativitás elve. Gyorsuló koordinátarendszerek, cetrifugális erő és Coriolis-erő. Munka, munkatétel, mozgási energia. Konzervatív erő, helyzeti energia. Az energiamegmaradás tétele tömegpontra.

Tömegpontrendszer mozgása, tömegközéppont, tömegközépponti tétel. Lendület- és energiamegmaradás tétele tömegpontrendszerben. Perdület és forgatónyomaték, a perdületmegmaradás tétele tömegpontrendszerben. Rögzített tengely körül forgó merev test mozgása, tehetetlenségi nyomaték. Forgási energia. Merev test általános mozgása, szabad tengelyek. Merev test gördülő mozgása. Erőmentes pörgettyű mozgása, nutáció. Súlyos pörgettyű, precesszió, pörgettyűnyomaték.

Szilárd anyagok rugalmas alakváltozásának főbb típusai. Rugalmas állandók. Rugalmas energia. Folyadékok és gázok tulajdonságai. Nyomás, Pascal-törvény. Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő. Folyadékok és gázok áramlásának típusai. Kontinuitási tétel stacionárius áramlás esetén. Bernoulli-törvény. Súrlódásos áramlás, Newtoni-folyadékok. Lamináris, súrlódásos áramlás csőben, sebességprofil, Hagen–Poiseuille-törvény. Turbulens áramlás, örvények, erőhatások. Harmonikus rezgés, a harmonikus rezgés differenciálegyenlete.

Rezgések összetevése és felbontása. Csillapodó rezgés. Kényszerrezgés, rezonancia. Csatolt rezgések. A hullám fogalma, hullámtípusok, harmonikus hullám. Egydimenziós hullámegyenlet rugalmas hullámokra. Energiaterjedés rugalmas hullámban. Hullámok visszaverődése és törése. Hullámok interferenciája, koherencia. Állóhullámok, állóhullám-egyenlet. Hullámok elhajlása.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Vizsgaalkalmak előtt, ill. az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Budó Á.: Kísérleti fizika I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000
Alonso-Finn: Fundamental University Physics Vol. I-II.., Addison-Wesley Publ. Company, Reading, Massachusetts, 1980
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
50
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Tóth András
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András