Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kísérleti fizika 2
2. A tárgy angol címe Experimental Physics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 0 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE92AF51 Számítási módszerek a fizikában 1 BMETE11AF50 Fizika ismeretfelmérés BMETE11AF42 Kísérleti fizika 1 [ALÁÍRÁS]
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Koppa Pál beosztása tanszékvezető
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.07.09.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
mechanika, differenciál- és integrálszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Elektromos alapjelenségek, elektromos töltés, Coulomb-törvény. Elektromos térerősség. Elektromos potenciál, az elektrosztatika I. alaptörvénye. Fluxus, az elektrosztatika II. alaptörvénye vákuumban. Egyszerű töltéselrendezések elektromos erőterének számítása. Vezető elektromos erőtérben. Töltött vezető potenciálja, kapacitás. Elektromos dipólus. Szigetelő polarizációja, az elektrosztatika I.- és II. alaptörvénye szigetelőben, Az elektromos eltolás vektora, elektromos szuszceptibilitás és permittivitás. Az elektromos erőtér energiája. Elektromos áram, Ohm-törvény, ellenállás, vezetőképesség, mozgékonyság. Kirchhoff-törvények. Joule-törvény. Vezetési mechanizmusok. Kontaktus-jelenségek. Mágneses alapjelenségek, mágneses indukcióvektor. Erőhatások mágneses erőtérben. Mágneses dipólmomentum. Áram mágneses erőtere, Biot-Savart törvény és az állandó mágneses erőtér I. alaptörvénye vákuumban. Egyszerű áramelrendezések mágneses erőterének számítása. Indukciófluxus, az állandó mágneses erőtér II. alaptörvénye. Áramok kölcsönhatása, az áramerősség egységének meghatározása. A mágnesezettség vektora, az állandó mágneses erőtér I.- és II. alaptörvénye anyag jelenlétében. A mágneses térerősség vektora. Mágneses szuszceptibilitás és mágneses permeabilitás. Nyugalmi indukció, az elektrosztatika I. alaptörvénye időben változó erőterekre. Mozgási indukció. Lenz törvénye, örvényáramok. Önindukció, kölcsönös indukció. A mágneses erőtér energiája. Eltolási áram, a Maxwell-egyenletek változó erőterekben. A speciális relativitáselmélet alapjai. Elektromágneses rezgések. Elektromágneses hullámok. Fénytörés, fényvisszaverődés. Fényhullámok interferenciája. Fényhullámok diffrakciója, Fraunhofer-diffrakció résen és rácson, röntgensugarak diffrakciója. Fresnel-diffrakció.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
- vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
szorgalmi időszakban előzetes megbeszélés alapján, vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző napok egyikén
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Budó Á.–Mátrai T.: Kísérleti fizika III., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999
Kísérleti Fizika 2. Tóth András, Koppa Pál 2013 BME jegyzet
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
16
16.8 Vizsgafelkészülés
50
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kálmán Péter
egyetemi docens
Kísérleti Fizika Tanszék
Dr. Tóth András
egyetemi docens
Kísérleti Fizika Tanszék
Dr. Koppa Pál
egyetemi tanár
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál