Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika feladatok megoldása 2
2. A tárgy angol címe Solving Problems in Physics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Haladó problémamegoldó szeminárium 2
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Sarkadi Tamás beosztása tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.07.09.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
mechanika, differenciál- és integrálszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgyat a kísérleti fizika 2 előadás, valamint a Kísérleti fizika gyakorlat 2 című tárgyakkal párhuzamosan érdemes felvenni.

A tárgy célja, hogy fejlessze a hallgatók feladatmegoldó készségét az elektromágnesesség témakörében kitűzött alapvető számítási feladatok terén. A tárgy lehetőséget biztosít a kísérleti fizika 2 tárgy anyagának gyakorlására.

A legfontosabb tárgykörök: Elektromos erőtér vákuumban és anyagban, Coulomb-törvény, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok, elektrosztatikus energia. Elektromos áram. Mágneses erőtér vákuumban és anyagban. Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény. Induktivitás, tekercsek, mágneses energia. Mozgási és nyugalmi indukció. Eltolási áram. Elektromágneses rezgések, hullámok.

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
10 alkalommal rövid 10 perces zárthelyi. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
az összes zárthelyi a pótlási héten egy alkalommal pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
előzetes megbeszélés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Füstöss L.: Feladatok elektrodinamikából, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Kísérleti Fizika II. gyakorlat jegyzet (Fizipédia weboldalon található segédanyag)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
17
16.3 Felkészülés zárthelyire
15
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Sarkadi Tamás
tudományos munkatárs
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál