Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantummechanika 1
2. A tárgy angol címe Quantum Mechanics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF53 Modern matematikai módszerek a fizikában BMETE15AF23 Mechanika 1 [ALÁÍRÁS]
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szunyogh László beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.27. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.07.09.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Mechanika, elektrodinamika, lineáris algebra, analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika alapképzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgy célja a kvantummechanika elméleti és módszertani alapjainak megismertetése.

Tematika:
A kvantummechanika kísérleti előzményei.

Matematikai apparátus: Hilbert tér,  operátorok,  operátorok sajátértékei.
Schrödinger-egyenlet. A hullámfüggvény valószínűségi értelmezése.
Méréselmélet. A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés.
Szabad részecske, folytonos energiaspektrum. Alagúteffektus.
Harmonikus oszcillátor. Léptető operátorok.
Impulzusmomentum operátorok és sajátértékeik. Impulzusmomentum összeadás.
Centrális potenciál, radiális Schrödinger egyenlet. Hidrogénatom.
Közelítő módszerek: variációs módszer, stacionárius és időfüggő perturbációszámítás.
A spin. A részecskék azonosságának elve. A Pauli-elv. Atomok és periódusos rendszer.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
rendszeres tanulás vizsga-
időszakban
felkészülés a vizsgára, annak sikeres letétele
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
vizsgaidőszak elején, szorgalmi időszak végén
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Szunyogh László, Kvantummechanika, elektronikus jegyzetek Geszti Tamás: Kvantummechanika, Typotex, Budapest, 2014. Marx György: Kvantummehanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971. Nagy Károly: Kvantummechanika, Tankönyvkiadó Budapest, 1978.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
8
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szunyogh László
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László