Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kísérleti fizika 3
2. A tárgy angol címe Experimental Physics 3
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11AF42 Kísérleti fizika 1 BMETE15AF52 Számítási módszerek a fizikában 2 BMETE12AF46 Kísérleti fizika 2 [ALÁÍRÁS]
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Simon Ferenc beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.07.09.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Mechanika és elektrodinamikai ismeretek, amelyek Kísérleti Fizika 1-2 keretében elsajátíthatóak
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tantárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Termodinamika: A hőmérséklet fogalma és mérése, az ideális gáz állapotegyenlete. A kinetikus gázelmélet alapjai, a nyomás és hőmérséklet kinetikus értelmezése, ideális gáz belső energiája.  Abarometrikus magasságformula. A Maxwell-féle sebességeloszlás és meghatározása. Reális gázok, van der Waals-egyenlet. Szabad úthossz, diffúzió, hővezetés és viszkozitás gázokban szabad úthossz közelítésben. 

Termodinamikai állapotjellemzés, kvázisztatikus és reverzibilis folyamatok. Hőmennyiség, belső energia, a hőtan I. főtétele. Fajhő és entalpia, ideális gáz állapotváltozásai, körfolyamatok. A hőtan II. főtétele, a Carnot-körfolyamat hatásfokának anyagfüggetlensége, a termodinamikai hőmérsékletskála, entrópia, az entrópianövekedés tétele. A statisztikus leírás alapjai: mikroállapotok, makroállapotok, az entrópia statisztikus értelmezése, kvantumstatisztikák. Egyensúlyi feltételek homogén rendszerekben, termodinamikai potenciálok, fundamentális függvények. A termodinamikai potenciálok Euler egyenletei. A termodinamika differenciális összefüggései, Maxwell-relációk, Gibbs-Helmholtz-egyenletek. A hőtan III. főtétele és következményei, adiabatikus lemágnesezés.  Fázisátalakulások egykomponensű rendszerekben, a Clausius--Clapeyron-egyenlet. 

Bevezetés a kvantummechanikába: A kvantumfizika előzményei: hőmérsékleti sugárzás, fotoeffektus, Compton-effektus, atomi színképek, atommodellek, a Bohr-féle kvantumfeltétel, de Broglie-hullám. Hullámfüggvény, Schrödinger-egyenlet. Stacionárius Schrödinger-egyenlet és megoldása egyszerű esetekben. Az alagúteffektus. H-atom (kvalitatív). Kvantumszámok. Az elektronspin. Pauli-elv és az elemek periódusos rendszere.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
5 kis zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése az aláírás feltétele vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján az előadóval
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A Fizipédián található: http://fizipedia.bme.hu/index.php/K%C3%ADs%C3%A9rleti_fizika_3.
Dr. Újsághy Orsolya jegyzete: http://fizipedia.bme.hu/images/5/5b/Jegyzet_UO.pdf
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
30
16.3 Felkészülés zárthelyire
30
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Simon Ferenc
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András