Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Ódor Géza
- munkahelye: MTA-MGA
- beosztása: tudományos tanácsadó
- email címe: odor@mfa.kfki.hu
A konzulens neve: dr. Varga Imre
- tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: varga@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Deszinkronizáció és hibajelenségek vizsgálata villamos hálózati modelleken
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Villamos hálózatokban a zavarérzékenység igen fontos tényező és a fokozódó lokális energia termelő csomópontok miatt egyre inkább sztochasztikus folyamatokkal jellemezhető. Korábban Észak-Amerika elektromos áramkimaradásainak idősorait elemezve kimutatták, hogy ezek széles eloszlásúak, melyből (önszerveződő) kritikusságra következtettek. A váltakozó áramú elektromos hálózatokat az ún. Kuramoto modellel szokták modellezni, melyben a csomópontokon értelmezett csatolt oszcillátorok fázisa szinkronizációs átmenetet mutat a csatolási állandó függvényében.

A deszinkronizációs jelenséget eddig egy globális quench alapján vizsgáltuk, ami megfelel az átvitt maximális teljesítmény (K) drasztikus leesése utáni helyzetnek. Hálózatainkban ilyenkor, az adiabatikus közelítéshez hasonló, széles szinkronizációs átmenet jelenik meg a kritikus vagy katasztrofikus fázisátalkulási jelenségek helyett. Viszont meglepő módon a kimaradások időstatisztikái így is vastagfarkú, K függő eloszlásokat mutatnak.

A feladat Kuramoto típusú modelleket megoldó Runge-Kutta algoritmus futtatása, kiértékelése lenne, mely valós alapon generált elektromos hálózatokat vizsgál. Szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan alakulnak a deszinkronizációt jellemző időeloszlások egy kisebb perturbáció hatására a szinkronizációs átmenet közelébe hangolt rendszer esetén. Bináris eloszlású, termelő-fogyasztókat leíró tagokat vennénk a másodrendű Kuramoto egyenletbe, vizsgálnánk a gráf élek irányítottságának, valamint a termelők elosztottságának a hatását is. A kutatás célja az lenne, hogy az önszerveződő kritikus DC modell helyett tudjuk-e a deszinkronizációs AC modellel is leírni és előrejelezni az elektromos hálózati katasztrófákat.


A numerikus számításokat  az NIIF HPC-s és GPU-s infrastrukúra segíti, valamint pályázunk a téma MTA-EK-MFA-s kiemelt intézeti támogatásra is.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu