Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME NTI
A témavezető neve: Dr. Veres Gábor
- munkahelye: Wignet FK RMI
- beosztása: osztályvezető főmunkatárs
- email címe: veres.gabor@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Dr. Pokol Gergő
- tanszéke: BME NTI
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: pokol@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Ködfény kisülésben kialakuló periodikus struktúrák kísérleti és szimulációs vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A ködfény kisülések az egyenáramú plazmakisülések egy széles osztályát alkotják. A BME Nukleáris Technika Intézetében működik egy ködfény kisülések előállítására képes plazmacső, amely oktatási, és kutatási célokat is szolgál. A csőben kialakuló plazma nem csak látványos, hanem nagyon érdekes tulajdonságokkal is bír. Bizonyos paraméter tartományokban (nyomás, hőmérséklet, elektromos térerősség, stb.) a kisülésben térben és időben periodikus struktúrák alakulhatnak ki, amelyek álló, vagy haladó hullám formájában is megjelenhetnek. A diplomamunka feladata ezeknek a periodikus struktúráknak a tanulmányozása egyrészt a kísérleti berendezésben, másrészt egy Monte-Carlo programmal, melynek megírása is a feladat része.

A vizsgált paramétertartomány több szempontból hasonlít a mágneses összetartású fúziós berendezések divertorában lecsatolt plazma üzemmódban tapasztalható körülményekhez, így a téma a későbiekben akár ebben az irányban is tovább vihető.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu