Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Kormos Márton
- tanszéke: BME Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: kormos@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Zárt kvantumrendszerek nemegyensúlyi dinamikája
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A diplomamunka témája egydimenziós kvantum rendszerek (spinláncok és kvantumtérelméletek) nemegyensúlyi dinamikájában felmerülő jelenségek vizsgálata.

Az alacsony dimenziós kvantumrendszerek jelentőségét több különböző tényezőben kereshetjük. Egyrészt az alacsony dimenziószám megnöveli a kvantumfluktuációk szerepét, így ezek a rendszerek gyakran erősen korreláltak. Másrészt ezen modellek között találhatjuk az ún. integrálható rendszereket, melyek lehetőséget nyújtanak erősen kölcsönható kvantumrendszerek nemperturbatív, olykor egzakt leírására. Elméleti jelentőségükön túl ezek a rendszerek kísérletileg is tanulmányozhatók mind kondenzált anyagokban (spinláncok, szén nanocsövek stb.) mind pedig csapdázott hideg atomok segítségével. Az utóbbi technika lehetővé teszi az adott rendszer paramétereinek széles tartományban történő hangolását akár időtől függő módon is, így mód nyílik az alacsony dimenzós rendszerek egzotikus nemegyensúlyi dinamikájának kísérleti megfigyelésére.

Nem kis részben a hideg atomi kísérleteknek köszönhetően az elmúlt években az egyensúlyukból kitérített izolált kvantumrendszerek dinamikája az érdeklődés homlokterébe került. Elegendő hosszú idő után egyensúlyba kerül-e a rendszer? Ha igen, a stacionárius állapot hőmérsékleti egyensúlyt jelent-e? Ezek a kvantummechanika és a statisztikus fizika alapjait érintő kérdések napjainkban már kísérletileg is tanulmányozhatók.

Ebben az összefüggésben az integrálható rendszereknek kiemelt szerep jut: speciális dinamikájuknak köszönhetően nem termalizálódnak. Igen intenzív kutatás folyik annak kiderítésére, hogy hogyan írható le ezen  rendszerek relaxációja és megragadható-e a stacionárius állapot a statisztikus fizika eszköztárával, azaz kizárólag makroszkopikus jellemzők segítségével. Tekintve, hogy a valós rendszerek soha nem tökéletesen integrálhatók, az integrálhatóságot sértő perturbációk hatása is megértésre vár. Míg egy globális perturbáció hosszú idő után termális egyensúlyhoz vezet, nem világos, hogy a rendszer egy véges részén ható lokális perturbáció képes-e termalizálni a rendszert.

A konkrét feladat integrálhatóságot sértő lokális perturbációk vizsgálata az ún. csonkolt állapottér módszer segítségével az Ising térelméletben és más modellekben. A téma lehetőséget nyújt a kvantum spinláncok, a konform és integrálható térelméletek megismerésére és számos különböző elméleti és numerikus módszer elsajátítására. 

[1] T. Rakovszky, M. Mestyán, M. Collura: Hamiltonian truncation approach to quenches in the Ising field theory, Nucl. Phys. B 911, 805 (2016) 

[2] M. Kormos, M. Collura, G. Takács, P. Calabrese: Real time confinement following a quantum quench to a non-integrable model, Nature Physics 13, 246 (2017)

[3] K. Hódsági, M. Kormos, G. Takács: Quench dynamics of the Ising field theory in a magnetic field, SciPost Phys. 5, 027 (2018)

 
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu