Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Vrana Péter
- munkahelye: Matematikai Intézet, Geometria Tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: vranap@math.bme.hu
A konzulens neve: Lévay Péter Pál
- tanszéke: Fizikai Intézet elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: pplevay@gmail.com
A kidolgozandó feladat címe: Többrészű összefonódás vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása: A kvantummechanika sajátos jelensége az összefonódás, ami központi szerepet tölt be a kvantum-információelméletben, megértése az alkalmazások szempontjából is kiemelt fontosságú. A mai napig is sok nyitott kérdést vet fel, különösen kettőnél több részből álló kvantumrendszerekkel kapcsolatban. A szakdolgozat/diplomamunka keretében a hallgató feladata az összefonódással kapcsolatos irodalom néhány eredményének megismerése, valamit összefont állapotok és azok transzformációinak vizsgálata többrészű kvantummechanikai rendszerekben.
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu