Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Szilvási Réka specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI Atomenergetika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Kis Dániel Péter
- tanszéke: NTI Atomenergetika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: kis@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Alfa-bomlás lézertérbeli leírása komplex energia-sajátértékekkel
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az elmúlt években több olyan projekt is napvilágot látott, amelyeknek célja ultra nagy intenzitású lézerek megvalósítása. Ilyen pl. a hazánk részvételével megvalósuló ELI projekt. Ennek következtében megnőtt az érdeklődés a lézer-atommag kölcsönhatás elméleti vizsgálatára is. A rövid élettartamú kvázi-stacionárius állapotok megjelenése tipikusan a magreakciókban (rezonanciák) és a radioaktív alfa-bomlásban fordulnak elő. Az ilyen rendszerek elméleti leírása az R-mátrixszal lehetséges, de alternatívát jelent a komplex energia-sajátértékek alkalmazása, amely lehetőséget nyithat a rövid impulzusú lézertér jelenlétének figyelembevételéhez is. A diplomamunka célja, az utóbbi módszer általános tanulmányozása a szakirodalomban fellelhető publikációk alapján, továbbá a lézertérben végbemenő alfa-bomlás közelítő leírása a komplex-energiasajátértékek modellkörnyezetében.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu