Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Misák Anett specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI Atomenergetika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Vértesi Róbert
- munkahelye: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagyenergiás Fizikai Osztály
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: vertesi.robert@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Dr. Kis Dániel Péter
- tanszéke: NTI Atomenergetika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: kis@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A CERN nemzetközi kutatóközpont LHC gyorsítója az erős kölcsönhatás
alapvető természetét vizsgálja nagy sebességre felgyorsított protonok
illetve nehézionok ütköztetése segítségével. Ezekben a nagyenergiás
ütközésekben a nehéz (charm és beauty) kvarkok a reakció korai
fázisában, ún. kemény folyamatokban keletkeznek, és a folyamat későbi
állapotaiban is megmaradnak, így a segítségükkel a
kvantumszíndinamikai elméletek érvényessége, valamint a
nehézion-ütközésben létrejövő erősen kölcsönható forró közeg
tulajdonságai is vizsgálhatóak.
Az LHC 2015-ben indult Run-II adatgyőjtési periódusában a
továbbfejlesztett ALICE detektorrendszer segítségével a nehéz kvarkok
minden korábbinál pontosabb mérése vált lehetővé.
A jelentkező feladata szimulációs tanulmányok elvégzése az LHC Run-II fázisából származó ALICE proton-proton és proton-ólom ütközések kiértékeléséheze, elsődlegesen a háttéresemény vizsgálata nehéz kvarkok korrelációs képeinek segítségével. A jelentkező ezáltal a világ egyik vezető nagykísérletének működéséhez és eredményességéhez járul hozzá.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu