Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizikai Tanszék
A témavezető neve: Zimborás Zoltán
- munkahelye: Analízis Tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: zimboras@gmail.com
A konzulens neve: Kormos Márton
- tanszéke: Elméleti Fizikai Tanszék
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: kormos@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kvantummechanikai rácsmodellek vizsgálata relatív entrópiákkal
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A diplomamunka célja sokrészecskerendszerek alap- és véges hőmérsékletű állapotanak vizsgálata a kvantum-információelmélet modern eszközeivel. Konkrétabban megvizsgálnánk, hogy különböző paraméterek hangolásakor mennyire változnak meg ezen állapotok. A változás mértékét egy természetes információelméleti mértékcsaláddal, a különböző reltív entrópiával jelemezzük. A kutatás során különös hangsúlyt fektetünk a kvantumfázisátalakulási pontokra, ahol azt várjuk, hogy az állapot változása más skálázást követ.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu