Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Kovács Panna specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Szunyogh László
- tanszéke: BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: szunyogh@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Többspin kölcsönhatások szilárdtestekben
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A mágneses adattárolás és spintronikai alkalmazások lehetősége miatt a vékonyrétegekben kialakuló komplex mágneses struktúrák (doménfalak, csavarszerkezetek, mágneses skyrmionok) vizsgálata az utóbbi években a szilárdtestfizikai kutatások homlokterébe került. Az elméleti vizsgálatok alapját klasszikus és kvantumos spin-modell számítások képezik. Számos munka mutatott rá, hogy a komplex nanostruktúrák leírásához nem elégséges a csupán két-spin kölcsönhatásokon alapuló Heisenberg-modell (akár relativisztikus korrekciókkal), hanem szükség van a magasabb rendű, legalább négy-spin kölcsönhatások figyelembevételére. Ezen kölcsönhatások számítása elektronszerkezeti módszerekkel nemtriviális feladat. A szakdolgozatban egy egyszerű szoros kötésű elektronszerkezeti modell alapján tervezünk analitikus kifejezést adni a négy-spin kölcsönhatásokra. A nemmágneses hordozóanyagba ágyazott mágneses szennyező atomok közötti kölcsönhatások számítására Green-függvényes perturbatív módszert alkalmazunk.  Elsősorban a nem-relativisztikus SU(2) invariáns többspin kölcsönhatások származtatására koncentrálunk, de, ha az idő engedi, a spin-pálya kölcsönhatás figyelembevételével a négy-spin Dzyaloshinsky-Moriya kölcsönhatásra is megpróbálunk kifejezést adni.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu