Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technika Tanszék
A témavezető neve: Halász Máté Gergely
- munkahelye: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: tudományos segédmunkatárs
- email címe: halasz@reak.bme.hu
A konzulens neve: Dr. Szieberth Máté
- tanszéke: Nukleáris Technika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: szieberth@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Függvényillesztési tartomány vizsgálata hatáskeresztmetszet-parametrizálási eljárások során
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A reaktorfizika számos alkalmazási területén (például a reaktordinamikában és a nukleárisüzemanyag-ciklus szimulációkban) bevett eljárás a hatáskeresztmetszetek, illetve csoportállandók parametrizálása különböző leíró paraméterek függvényében, melyek száma néhánytól egyes alkalmazásokban akár tíz-húsz paraméterig is terjedhet. A BME Nukleáris Technikai Intézetben kifejlesztett közelítő kiégésszámítási módszer, a FITXS eljárás alkalmazása során az egycsoport-hatáskeresztmetszeteket a részletes üzemanyag-összetétel (15-20 izotóp magsűrűsége) másodfokú polinomjaival közelítjük. Egy ilyen sokdimenziós függvényillesztési problémában annak az eldöntése, hogy egy pont még az illesztési tartomány belsejében található-e, azaz interpolációt vagy extrapolációt végzünk, jóval nehezebb, mint egy egydimenziós függvényillesztés esetében.

Egy lehetséges megközelítés az ún. konvex burkoló megadásával történhet, mely a függvényillesztéshez felhasznált pontokat tartalmazó legkisebb n-dimenziós konvex sokszög. Annak eldöntése, hogy egy pont benne van-e az eredeti adatpontok által meghatározott konvex burkoló belsejében megfogalmazható lineáris programozási feladatként, ezáltal elkerülhető a magasabb dimenziókban már csak rendkívül nagy időigénnyel és számítási kapacitással meghatározható konvex burkoló explicit megadása.

A hallgató feladata a függvényillesztési tartomány vizsgálata témakörének megismerése és olyan algoritmus fejlesztése, amellyel a BME NTI-ben kifejlesztett FITXS módszerhez hasonló hatáskeresztmetszet-parametrizálási eljárások alkalmazása során vizsgálható a számolt pontok illesztési tartomány belsejében történő tartózkodása. Ehhez a hallgatónak várhatóan a következő feladatokat kell elvégeznie:

  • A hatáskeresztmetszet-parametrizálás alapvető elméletének és a FITXS módszernek a megismerése;
  • A legkisebb négyzetek módszerén alapuló függvényillesztés elméletének és az illesztési tartomány, illetve az interpoláció-extrapoláció kérdéskörének áttekintése;
  • A konvex burkoló és a lineáris programozás (vagy más, a problémára alkalmazható módszer) alapjainak elsajátítása;
  • Algoritmus fejlesztése és implementálása valamilyen programozási nyelven, mellyel a FITXS módszerhez hasonló parametrizálási eljárások esetén eldönthető, hogy a vizsgált pont benne van-e az illesztési tartományban.
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu