Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Várszegi Réka specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Barócsi Attila
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: barocsi@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kvantumbiológiai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Fizikai Intézet Atomfizika Tanszéke résztvevője a „Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése” című 2017-1.2.1-NKP-2017-00001 projektnek, amelynek egyik iránya, hogy kvantumoptikai méréseket hajtunk végre élő biológiai mintákon: membránokon, növényi leveleken alacsony fotonszámú („egyfotonos”) időkorrelált fluoreszcencia-kísérleteket végzünk és biológus partnereinkkel együttműködve felhasználjuk ezeket a növények fotoszintézisének vizsgálatára. Ilyen mérések tipikusan alacsony hőmérsékleten, ultragyors (femtoszekundumos) méréstechnikával végezhetők.

Feladat: irodalmak alapján olyan egyszerűsített kísérleti összeállítás kigondolása és elméleti vizsgálata, amellyel szobahőmérsékleten, egyszerűbb eszközökkel (pl. lézerdiódák pikoszekundumos impulzusaival) is demonstrálhatóak alapvető kvantumbiológiai jelenségek, mint pl. fotoszintetikus kvantumhatásfok, vagy a foton-összefonódás szerepe a fotoszintetikus energiatranszferben. Előkísérletben az alacsony fotonszámú környezetet egyes algasejtek gerjesztésére és fluoreszcenciájának vizsgálatára alkalmas összeállítással demonstráljuk.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu