Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Geofizika alapjai
2. A tárgy angol címe Introduction to Geophysics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80AF18 KísérletiMagfiz
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80AF16, BMETE80AF34
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Légrády Dávid beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.01.28. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.01.30.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, Rugalmasságtan, Parciális differenciál egyenletek,
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A geofizikai kutatás területei, célkitűzései, információ szerzés módja. Fizikai terek kőzetekben és a közetek fizikai tulajdonságai. A Föld és a Föld körüli térség szerkezete kialakulása. A Föld alakja. Hőtörténet. Tektonika alapjai. A Föld gravitációs tere és a gravitációs kutatási módszer.  Elektromágneses tér a kőzetekben. Mágneses és elektromos kutatási módszerek. Paleomágnesség. Rugalmas hullámok terjedése közetekben, reflexió, refrakció, fontosabb módusok. Szeizmológia alapjai. Szeizmikus kutatási módszer. Fúrólyukban végzett mérések elvei (elektromos, akusztikus és nukleáris módszerek). Nyersanyag kutatás geofizikai módszerekkel. Modell alkotás és inverzió alapjai.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Zárthelyi dolgozatok teljesítése vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Kis Károly: Általános geofizika alapjai /2002/ELTE
2. Meskó Attila: Rugalmas hullámok terjedése a földben: szeizmikus kutató módszer /1995/Akadémiai K.
3. Meskó Attila: Bevezetés a geofizikába/1989/TKK
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
16
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
14
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Légrády Dávid
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szieberth Máté