Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Pukler Márton specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Hőmérsékletfüggő transzportkernel mintavételezése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Nukleáris Technikai Intézetében fejlesztés alatt álló GUARDYAN direkt időfüggésű, grafikus számítási egység (GPU) alapú Monte-Carlo kód  gyors lefolyású reaktortrenziensek szimulációjára alkalmas. A tranziensek termohidraulikai visszacsatolásának számításához szükséges a hatáskeresztmetszetek hőmérsékletfüggésének figyelembe vétele. A legegyszerűbb és egyben legmegmóriaigényesebb megközelítésben hőmérsékletfüggően tabulált adatosorok közti interpolációval kaphatóak meg adott hőmérsékleten a hatáskeresztmetszetek, ezt az eljárást a GUARDYAN kód tartalmazza. A szakirodalomban található olyan eljárás is, mely a 0K hőmérséklethez tartozó hatáskeresztmetszetek alapján a transzportfolyamat szimulációja közbeni, röptében történő Doppler-kiszélesedési modell segítségével veszi figyelembe a hőmérsékletfüggést a Woodcock-szabadúthossz sorsolás egyfajta torzításán keresztül. A két módszer összevetése nehézskes, mert a hatáskeresztmetszeteket a Woodcock-alapú eljárás explicite nem számolja ki. 

A hallgató feladatai a következők:

1) A Woodcock-alapú hőmérsékletfüggési rendszer megismerése, megértése és implementációja a GUARDYAN kódba

2) a modell által szolgáltatott effektív és dinamikus sokszorozási tényező összehasonlítása a hőmérsékletben tabulált hatáskeresztmetszetek eredményeivel 

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu