Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Frajna Eszter specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Horváth Róbert
- munkahelye: Nanobioszenzorika Laboratórium, MTA EK MFA
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: horvathr@mfa.kfki.hu
A konzulens neve: Lagzi István László
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: docens
- email címe: istvanlagzi@gmail.com
A kidolgozandó feladat címe: Élős sejtek adhéziós és szignalizciós folyamatainak kinetikai vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Napjainkban az élő sejtek felületi viselkedései, kölcsönhatásai, a belsejükben lezajló folyamatok molekuláris biológiai háttere mind intenzíven kutatott területek. A modern képalkotó eljárások lehetővé teszik a sejtek, illetve a sejteken belüli folyamatok vizsgálatát valós időben, a sej élő állapotában, akár egyetlen molekula felbontással is. Ezen technikák főképp a sejt egyes komponenseinek specifikus megfestésén alapulnak, fluoreszcens jelölőmolekulákat használnak fel. A fluoreszcens jelölők, vizualizációs megjelenítés, az újszerű képfeldolgozási technikák ugrásszerű fejlődésével a fenti módszerek a sejtbiológiai és biofizikai kutatások elengedhetetlen eszközeivé váltak. Viszont számos rendkívül időszerű kutatási irányban (pl. őssejtek bizonyos vizsgálatai, gyógyszerkutatás, adhéziós és szignalizációs vizsgálatok) ajánlatos a fent említett molekuláris jelölőket mellőzni, mivel ezek a molekulák jelenlétükkel perturbálni is képesek a vizsgált rendszereket.

A javasol kutatómunka célja olyan optikai elven működő jelölésmentes technikák használata, amelyek képesek a sejtekben lezajló folyamatok monitorozására a nanométeres méretskálán, kiváló kontraszt és időbeli felbontással. A sikeres jelentkező megismerkedik a sejtkultúrás laboratóriumi munka alapjaival és kísérleteket végez élő sejteken modern optikai bioszenzorok felhasználásával. Konkrét feladata a felületre letapadó és szignalizációs folyamatokban résztvevő sejtek törésmutató változásainak kísérleti rögzítése és a nyert kinetikai adatok matematikai elemzése.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu