Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Bartók Tamás specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI Atomenergetika Tanszék
A témavezető neve: Babcsány Boglárka
- munkahelye: NTI Atomenergetika Tanszék
- beosztása: tudományos segédmunkatárs
- email címe: bogi@nti.reak.bme.hu
A konzulens neve: Dr. Kis Dániel Péter
- tanszéke: NTI Atomenergetika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: kis@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Az egydimenziós, időfüggő SP3-egyenletek megoldására szolgáló, végeselem-módszeren alapuló program fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Nukleáris Technikai Intézete 2015 óta foglalkozik a BME Oktatóreaktora időfüggő tranziens jelenségeinek leírását célzó, termohidraulikai visszacsatolásokat is figyelembe vevő reaktordinamikai kódfejlesztéssel. Az elmúlt három évben megvalósult a már régebb óta fejlesztés alatt álló DIMITRI – véges-differencia közelítésen alapuló, háromdimenziós időfüggő diffúzióegyenletet megoldó – reaktordinamikai kód csatolása az APROS rendszerkódhoz. Az APROS rendszerkódhoz csatolt reaktordinamikai kód modernizációjaként a háromdimenziós időfüggő diffúzióegyenlet végeselem-módszerrel történő megoldásának a csatolt reaktorfizikai-termohidraulikai kódba történő integrálása is megkezdődött. A BME NTI által fejlesztés alatt álló, végeselem-módszeren alapuló reaktordinamikai kódba a modernizáció során célszerű a diffúziónál magasabb rendű transzportközelítésre alkalmas megoldó algoritmust is implementálni. Jelen szakdolgozat célja, hogy az irreguláris, mindhárom dimenzióban jelentős effektusokat okozó régiók kezelésére a diffúziós közelítéshez képest alkalmasabb, időfüggő SP3-egyenletek megoldására megkezdődjön a reaktordinamikai rendszerkód felkészítése.

 

A hallgató feladata egy olyan számítási modul fejlesztése, mely alkalmas az egydimenziós, időfüggő SP3-egyenletek végeselem-módszerrel történő megoldására tetszőleges energiacsoport feltételezésével. A hallgatónak ehhez egyrészt át kell tekintenie a Nukleáris Technikai Intézetben már 2015 óta tartó fejlesztési munka eredményeit és az SPn-egyenletek elméleti származtatását, továbbá meg kell ismerkednie a végeselem-eljárás reaktorfizikai alkalmazásaival. A fejlesztett program tesztelése céljából a hallgató feladata továbbá egyszerű időfüggő problémáknak a fejlesztett programmal történő vizsgálata a kapott eredményeknek a rendelkezésre álló megoldásalakokkal történő összehasonlítása révén.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu