Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fúziós nagyberendezések
2. A tárgy angol címe Fusion Devices
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 1 f Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pokol Gergő beosztása Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.03.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.04.02.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Célkitűzés:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a magfúziós reakciókon alapuló energiatermelésben rejlő lehetőségeket, beleértve az időtávok és az energetikai potenciál reális értékelését. Cél, hogy a hallgató a jövőben bekövetkező fejlesztések és tudományos eredmények jelentőségét is önállóan és kritikusan értékelni tudja. Ennek érdekében a múltbéli és jövendőbeli fúziós nagyberendezéseket nem csak történelmi kontextusban mutatjuk be, hanem az alapvető funkciókat a fizika törvényszerűségeiből vezetjük le. A tantárgy a békés felhasználás szempontjából legnagyobb potenciállal bíró mágneses összetartású koncepciókkal, a tokamakkal és a sztellarátorral foglalkozik, ezen berendezéstípusokról mind időben mind térben egy átfogó képet ad.

 
Tudás kompetenciák:
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az energetikai potenciállal rendelkező magfúziót megvalósító berendezéstípusok felépítéséről és tulajdonságairól.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a magfúzió energetikai hasznosításának fizikai alapjairól.
 • Történelmi perspektívában értelmezi a fúziós energiatermelésre irányuló jelenlegi és jövőbli elképzeléseket, erőfeszítéseket.
 • Tájékozott a mágneses összetartású fúziós berendezések üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Ismeri a fúziós energiatermelés kulcskérdéseit és az azokra adott válaszokat a különböző koncepciójú berendezésekben.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a fúziós erőművek várható tulajdonságairól.
 • Ismeri a fúziós energiatermeléshez vezető konzetvatív európai elképzeléseket.
 • Összehasonlítja az európai fúziós programot alternatív elépzelésekkel.
 • Ismeri a legfontosabb mágneses összetartású kísérleti fúziós berendezések főbb tulajdonságait és szerepüket a fúziós programban.
 • Átlátja egy fúziós kísérlet legfontosabb lépéseit.

Képesség kompetenciák

 • Azonosítja az energetikai potenciállal rendelkező magfúziót megvalósító berendezéstípusokat.
 • Értékeli az egyes mágneses magfúziós koncepciókat a fizikai alapelvekkel való kompatibilitás szempontjából.
 • Feltárja a mágneses magfúziós kutatásokban megfigyelhető technológiai és szakpolitikai trendeket.
 • A releváns paramétertartományok ismeretében értékeli egyes technológiai rendszerek akalmazhatóságát.
 • Azonosítja a fúziós energiatermelés kulcskérdéseire adott válaszokat a különböző koncepciójú berendezésekben.
 • Elemzi a jövőbeli fúziós erőművek lehetőségeit az enegriarendszerbe való integráció és gazdaságosság szempontjai szerint.
 • Vázolja a fúziós energiatermeléshez vezeő európai elképzelés lépéseit.
 • Azonosítja a különbségeket és hasonlóságokat az európai és egyéb fúziós erőműkutatási tervek között.
 • Azonosítja a különbségeket és hasonlóságokat az európai és egyéb fúziós erőműkutatási tervek között.
 • Azonosítja az egyes kulcs problémák megoldása szempontjából fontos berendezéseket.
 • Meghatározza egy fúziós plazmafizikai kísérletet az eredményességét és jelentőségét.

Attitűd kompetenciák:

 • Ellenőrzi a kapott információk kompatibilitását a fizika alapelveivel.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az energiazdálkodással és fenntarthatósággal kapcsolatos tudását.
 • Figyelemmel követi a fúziós energiatermelés és általában az energiamix kapcsán megjelenő híreket.
 • Eredményeit a szakmai szabályainak megfelelően publikálja.
 • Véleményét és nézeteit másokat nem sértve közzéteszi.

Önállóság és felelősség kompetenciák:

 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában szakamai kritikával illet minden új információt.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két évközi összegző teljesítmény értékelés, 1 részteljesítmény értékelés (labormérés illetve szimulációs gyakorlat), 16 online gyorsteszt órák előtt. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
Az összegző- és részteljesítmény értékelések esetében egyenként ismétlés-javítás lehetséges. Az el nem végzett laborgyakorlatok a szorgalmi időszakban kijelölt pótlási alkalommal kötelezően elvégzendőek.
14. Konzultációs lehetőségek
Órák után, vagy előre egyeztetett időpotnban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Pokol Gergő, Lazányi Nóra: Fúziós nagyberendezések, egyetemi jegyzet, BME TTK, 2014
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
38
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
8
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
18
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pokol Gergő
Egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs