Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Juhász Nóra specializációja: Fizikus MSc - orvosi fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Szigeti Krisztián
- munkahelye: Sememlweiss Egyetem Biofizikai Intézet
- beosztása: Laborvezető
- email címe: krisztian.szigeti@gmail.com
A konzulens neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Diagnosztikai célú invivo multimodális képalkotás parametrizációja
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az elmúlt években az in vivo képalkotás jelentős teret nyert a preklinikai gyógyszerkísérletekben és az egyetemi élettani kutatásokban. A NanoSPECT/CTnek köszönhetően a kutatók az egerekben a molekuláris folyamatokat nanoliteres felbontással tudják vizsgálni – pontos anatómiai lokalizációval. A kisállatokon végzett kísérletek során kapott nagy mennyiségű képi információ feldolgozásában nagyon fontos a hatékony és gyors automatikus orvosdiagnosztikai célú adatkiértékelés. A feladat a képi 3D rekonstrukciók során kapott képek kiértékelése, és olyan geometriai parametrizációs eljárások kifejlesztése, amelyek elősegítik a hatékonyabb és pontosabb diagnosztikai döntéseket. A feladat során a hallgató megismeri a képalkotó diagnosztikai szakirodalomban használt módszereket, továbbá új és komplexebb, a jelenlegi technológiai követelményeknek megfelelő algoritmusok fejlesztésében vesz részt. A feladat során megismeri és alkalmazza ezen algoritmusok in vivo és in vitro validációját is.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu