Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Diplomamunka-készítés B
2. A tárgy angol címe Thesis Creation B
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 12 + 0 f Kredit 15
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr Czifrus Szabolcs beosztása Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.03.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.04.02.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Célkitűzések:

A Diplomamunka-készítés A és B a 30 kredit értékű diplomatervezés két félévre elosztott tárgyai. Tetszőleges sorrendben, akár azonos félévben is felvehetőek. A másodikként felvett (általában „B”) tárgy során a hallgató - a témavezető irányításával - önállóan befejezi és beadja a diplomamunkáját. Ennek első lépése a diplomatervezés feladatkiírásának aktualizálása a témavezető segítségével (határideje a szorgalmi időszak 4. hete). Az aktualizált feladatkiírás formai ellenőrzését és szakmai jóváhagyását a tárgyfelelős (megbízottja) végzi. A mindenki által aláírt feladatkiírást és a diplomamunka 60-100 oldalas végső verzióját legalább 2 nyomtatott (1-1 kemény- és puhakötésű) példányban valamint elektronikusan (szerkeszthető (docx) és pdf) be kell adni a szorgalmi időszak végéig. A tárgy teljesítésének szükséges feltétele a feladatkiírás és a dolgozat határidőre való beküldése, míg elégséges feltétele a témavezető által a tárgy felelősének (megbízottjának) megküldött érdemjegy javaslat.

Tudás kompetenciák:

 • A témavezetője segítségével megnevezi a nukleáris terület egy választott szegmenséről írandó diplomamunka aktualizált feladatkiírás fő tartalmi elemeit.
 • Témavezetője segítségével leírja a nukleáris terület egy választott szegmenséről írandó diplomamunka főbb feladatait a feladatkiírásban.
 • A képzése során elsajátított ismeretek segítségével összegyűjti a diplomamunka befejezéséhez szükséges további ismereteket.
 • Előzetes ismeretei segítségével rendszerezi az irodalom átolvasása során szerzett új ismereteket.
 • Rendelkezik azzal a tudással, amely szükséges az átnézett szakirodalom elemzéséhez.
 • Tisztában van azokkal a nukleáris ismeretekkel, amely szükséges a feladatkiírásban szereplő feladatok megfelelő színtű elvégzéséhez.
 • Megnevezi a felmerülő kihívásokat, amelyek a feladatkiírástól való eltérést vagy a feladatok körének bővítését igényelnék.
 • Rendelkezik azzal a tudással, amely segítségével hatékonyan konzultál a témavezetőjével.
 • Az előismeretei segítségével összefoglalja a diplomamunkája kivonatát legalább 5 A4-es oldal terjedelemben.
 • Rendelkezik azzal a tudással, amellyel szükség esetén javaslatot tesz a feladatkiírás módosítására.
 •  feltétele a témavezető által a tárgy felelősének (megbízottjának) megküldött érdemjegy javaslat.
Képesség kompetenciák:
 • Megfelelően értelmezi a feladatkiírásban szereplő feladatokat.
 • Meghatározza a feladatkiírásban részletezett feladatok elvégzésének helyes sorrendjét.
 • Azonosítja a diplomamunkája helyes elkészítéséhez még átnézendő szakirodalom körét.
 • Leírja a szakirodalomban talált vonatkozó ismereteket a diplomamunkájában.
 • Elemzi az átnézett szakirodalmat a korábban tanultak fényében.
 • Az eddigi tanulmányai során elsajátított nukleáris ismereteket alkalmazza a diplomamunkája kidolgozása során.
 • Megfelelően kezeli a felmerülő olyan kihívásokat, amik a feladatkiírástól való eltérést vagy a feladatok bővítését igényelné.
 • Munkája során előkészíti az átnézett szakirodalom, vagy elvégzett elemzés eredményeit a témavezetőjével folytatott konzultációk hatékonnyá tétele érdekében.
 • Munkája során előkészíti az átnézett szakirodalom, vagy elvégzett elemzés eredményeit a témavezetőjével folytatott konzultációk hatékonnyá tétele érdekében.
 • Vázolja a diplomamunkája kivonatát legalább 5 A4-es oldal terjedelemben.
 • Javaslatot tesz a témavezetőjének a diplomamunka feladatkiírás módosítására, amennyiben annak szüksége felmerülne.
Attitűd kompetenciák: 
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során a témavezetőjével és konzulensével, valamint szükség szerint hallgatótársaival.
 • A diplomamunka elkészítése során elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Folyamatosan együttműködik témavezetőjével, konzulensével, adott esetben hallgatótársaival a diplomamunkája kidolgozása során.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott és önálló döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A tárgy teljesítésének feltétele a diplomakiírás és a dolgozat határidőre történő elkészítése. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Előzetesen egyeztetett időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgyhoz nincs speciális jegyzet.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
168
16.2 Félévközi felkészülés órákra
7
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
166
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
109
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
450
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
450
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Czifrus Szabolcs
Egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs