Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Korszerű nukleáris energiatermelés
2. A tárgy angol címe Modern Nuclear Power Generation
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80ME09
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Yamaji Bogdán Keisuke beosztása Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.03.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.04.02.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Energetikus MSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Célkitűzések:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az atomenergetikára jellemző speciális, jelenleg alkalmazásban lévő , illetve a jövőben alkalmazásba vehető technológiai rendszerekre vonatkozó ismeretekkel. A tárgy részletesen bemutatja a nukleáris üzemanyagciklus kulcselemeit, az egyes reaktortechnológiák közötti hasonlóságokat és lényeges eltéréseket. A fissziós energiatermelés mellett bemutatásra kerül a fúzió és technológiai kihívásai. Ennek megfelelően az atomenergetika teljes vertikumában megjelenő alapvető műszaki megoldásokkal, tervezési és üzemeltetési elvekkel és módszerekkel ismerkednek meg a hallgatók. Az összehasonlító megközelítés alkalmazásával és a gyakorlat formájában kiadott önálló feladatok teljesítésével a hallgatók elsajátítják a tárgy keretében az atomerőművi villamosenergia-termelés műszaki megoldásainak átfogó ismeretét, képesek lesznek önállóan elemi szinten műszakilag értékelni meglévő és jövőbeli atomerőművi és kapcsolódó projekteket.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomenergetika korszerű műszaki megoldásait illetően.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a villamosenergia-termelésre felhasználható alapvető magfizikai folyamatokról.
 • Tisztában van az atomerőművekkel és fúzióval kapcsolatban használt fontosabb fogalmakkal és kategorizálásokkal.
 • Tájékozott a nukleáris energiatermelő létesítmények üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Felismeri az atomenergia-felhasználás műszaki kihívásait és előírásait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nukleáris üzemanyagciklus (kitermelés, szállítás, energetikai célú felhasználásra történő előkészítés) során fellépő műszaki kihívásokról és megoldásokról.
 • Tisztában van az üemzavari és biztonságvédelmi rendszerek jelentőségével és korszerű műszaki megoldásokkal.
 • Ismeri az atomerőművi berendezések alapvető jellemzőit.
 • Tudomása van a fúziós energiatermelés módszereiről.
 • Felismeri az üzemanyag-felhasználás és az üzemanyag ciklus back-endjének kérdései közötti kapcsolatokat.
Képesség kompetenciák:
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomenergetika korszxerű műszaki megoldásait illetően.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a villamosenergia-termelésre felhasználható alapvető magfizikai folyamatokról.
 • Tisztában van az atomerőművekkel és fúzióval kapcsolatban használt fontosabb fogalmakkal és kategorizálásokkal.
 • Tájékozott a nukleáris energiatermelő létesítmények üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Felismeri az atomenergia-felhasználás műszaki kihívásait és előírásait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nukleáris üzemanyagciklus (kitermelés, szállítás, energetikai célú felhasználásra történő előkészítés) során fellépő műszaki kihívásokról és megoldásokról.
 • Tisztában van az üemzavari és biztonságvédelmi rendszerek jelentőségével és korszerű műszaki megoldásokkal.
 • Ismeri az atomerőművi berendezések alapvető jellemzőit.
 • Tudomása van a fúziós energiatermelés módszereiről.
 • Felismeri az üzemanyag-felhasználás és az üzemanyag ciklus back-endjének kérdései közötti kapcsolatokat.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az atomenergetikával és fúzióval kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
 

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Egy részteljesítmény értékelés. Az előadások legalább 70 %-án jelen kell lenni. vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgyhoz az adatlap kitöltése során még nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet, annak legkorábbi megjelenési ideje 2020. ISBN
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
7
16.3 Felkészülés zárthelyire
45
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
2
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Yamaji Bogdán Keisuke
Egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs