Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Emberi tényezők a közlekedési környezetben
2. A tárgy angol címe Human Factors in Traffic Environment
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Németh Kornél beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.01.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.03.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Ember-gép interakcióban -különös tekintettel a közlekedésre- releváns humán kognitív pszichológiai jellegzetességek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
KJK Autonóm járműirányítási mérnöki MSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgy célja a közlekedés során szóba jöhető emberi tényezők bemutatása. A következő tématerületek szerepelnek kiemelt jelentőséggel:
A közlekedés során felmerülő emberi kockázati tényezők, alapfogalmak áttekintése, a járművezetői viselkedés vizsgálati módszertanának bemutatása, modelljeinek ismertetése.
Humán látási, vizuális figyelmi és keresési folyamatok áttekintése, különös tekintettel a párhuzamos feldolgozásból adódó többletterhelésre.
A téri navigáció és emlékezet humánspecifikus vonatkozásai.
Az információfeldolgozás és döntéshozatali mechanizmusokat tartósan befolyásoló faktorok, pl. életkor és tapasztalat, személyiségjegyek, körülmény-kiértékelés, vezetési stílus, valamint időleges hatású tényezők, pl. szerhasználat, figyelemelterelő ingerek, eszközök, fáradtság pszichológiai mechanizmusainak áttekintése.
Az emberi tényezők a repülésben és a légiforgalom-irányításban betöltött szerepe.
A közlekedési balesetek pszichológiai, oki elemzése. A balesetek közvetlen és kapcsolódó humán faktorainak ismertetése.
A baleseti kockázat csökkentésének lehetősége az ember-gép interakciókban, elkerülés, óvintézkedések, biztonságos vezetés pszichológiai vonatkozásai.
Közlekedésbiztonsági szempontból releváns pszichológiai vizsgálatok áttekintése.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két zárthelyi dolgozat teljesítése. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Campbell és mtsai. (2012). Human Factors Guidelines for Road Systems (2nd ed.), TRB, Washington, ISBN 978-0-309-25816-
Castro, C. (2009). HUMAN FACTORS OF VISUAL AND COGNITIVE PERFORMANCE IN DRIVING. CRC Press, FL, ISBN 13: 978-1-4200-55
Fuller, R., & Santos, J.A. (2002). HUMAN FACTORS FOR HIGHWAY ENGINEERS, PERGAMON, ISBN-13: 978-0080434124
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
16
16.3 Felkészülés zárthelyire
14
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Németh Kornél
adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
Dr. Polner Bertalan
adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
Dr. Demeter Gyula
adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Babarczy Anna