Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A nukleáris leszerelés kérdései
2. A tárgy angol címe Nuclear Non-Proliferation
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Csige András beosztása mesteroktató
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.06.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematika, Kísérleti magfizika, Kvantummechanika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Atommagfizikai alapok. Atommagok kötési energiája. Atommagreakciók. A maghasadás és magfúzió. A láncreakció létrejötte és feltételei. Urándúsítás, plutóniumkinyerési technológiák. Maghasadáson alapuló atomfegyverek. Fúziós atomfegyverek. Légköri és földalatti robbantásokból nyerhető információk. Miniatürizálás és szimuláció. Nukleáris technológiák és nukleáris anyagok forgalmának ellenőrzésével (safeguards) kapcsolatos műszaki és fizikai alapismeretek. A nukleáris fegyverek jelentősége; nukleáris doktrínák; nukleáris kérdések a NATO-ban. A nukleáris non-proliferációs rendszer elemei, jelentősége, működése. A nukleáris fegyverzetkorlátozás története: előzmények, Hiroshima és Nagaszaki, az atomkorszak és a hidegháború. Az Atomsorompó szerződés pontjai, a felülvizsgálati konferenciák és a kibővítési konferencia, az 1997-es PrepCom. Küszöbországok: a de facto atomhatalmak, a jó útra tértek, a potenciális küszöbországok és a szovjet utódállamok. Atomfegyvermentes övezetek lakatlan és lakott területeken. A nukleáris robbantások története és a korlátozásukra tett kísérletek: PTBT, küszöbszerződések, a CTBT. Biztonsági garanciák (pozitív és negatív), a "no first use" elve. Verifikáció, a szerződéses kötelezettségek betartásának ellenőrzése és annak problémái. Exportellenőrzés és a nemzetközi exportellenőrzési rendszerek. A nukleáris terrorizmus újabb kérdései. A nukleáris non-proliferáció magyar vonatkozásai; a rendszer jövője.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az órák legalább 70%-án vizsga-
időszakban
írásbeli vizsga.
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
az előadóval egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Jozef Goldblatt: Arms Control. A Guide to Negotiations and Agreements (1994),
N. Rózsa Erzsébet: Az atomsorompó szerzıdés és az 1995-ös felülvizsgálati és kibővítési konferencia (1995)
N. Rózsa Erzsébet: A nukleáris csend világa felé. (1996)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
42
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Sükösd Csaba
egyetemi docens
Nukleáris Technika Tanszék
Dr. Lévai Ferenc
egyetemi docens
Nukleáris Technika Tanszék
Dr. N. Rózsa Erzsébet
főiskolai docens
Kodolányi J. Műszaki Főiskola
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs