Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szakmai gyakorlat
2. A tárgy angol címe Internship
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 0 a Kredit 0
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80AE19
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Czifrus Szabolcs beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.10.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2020.03.04.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Energetikus BSc képzés, Atomenergetika specializáció kritérium tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A szakmai gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a specializációjuknak megfelelő gyakorlati atomenergetikai feladatokból, megismerkedjenek egy munkahely (vállalat, kutatóintézet, egyetem) szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki munkájukra. A hat hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki vagy vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat szakdolgozatukhoz, TDK dolgozatukhoz, egyéb önálló feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie. A nyári gyakorlatról minden hallgatónak be kell küldenie egy legalább 10, legfeljebb 20 oldalas beszámolót az adott fél-év első hónapjának végéig (ősszel szeptember 30-ig, tavasszal március 1-ig) elektronikus (PDF!) formában az intézet ré-szére (e-mailben az NTI által kijelölt felelősnek), amely tartalmazza: a. a gyakornok nevét, NEPTUN kódját; b. a gyakorlat helyszínének rövid bemutatását; c. a gyakorlat során a gyakornokkal foglalkozó személy nevét és elérhetőségét (e-mail cím és telefonszám); d. a gyakorlat alatt elvégzett feladatok ismertetését; e. a gyakorlaton szerzett tapasztalatok rövid összefoglalását; f. a dokumentum végén szerepeljen a beszámoló beadásának dátuma és a gyakornok hallgató neve (aláírása nem szükséges); g. a gyakornokot fogadó intézmény igazolásának scannelt változatát (ajánlott igazolás formátum letölthető innen: docx, de a fogadó intézmény saját formátumú igazolását is elfogadjuk) a gyakorlat teljesítéséről. h. Az aláírás a beszámoló alapján adható meg az őszi félév szorgalmi időszakának végén. Az utolsó oktatási hétig kérjük ne keressék az NTI kollégáit ebben az ügyben! i. A beszámolók beérkezéséről e-mailben rövid visszaigazolás formájában tájékoztatjuk a hallgatóságot, de a be-számoló tartalmára vonatkozó visszajelzést csak hiánypótlás esetén küldünk.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A nyári gyakorlatról minden hallgatónak be kell küldenie egy legalább 10, legfeljebb 20 oldalas beszámolót az adott félév első hónapjának végéig (ősszel szeptember 30-ig, tavasszal március 1-ig) elektronikus (PDF!) formában az intézet részére. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerinti pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
0
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
0
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kiss Attila
adjunktus
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs