Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Villamos hálózatok és irányítástechnikai berendezések
2. A tárgy angol címe Electricity Systems; Instrumentation & Control Systems
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 10 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Ladányi József beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.10.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.10.25.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Villamos hálózatok:
A tantárgy első felében összefoglalóan ismertetésre kerül a villamosenergia-rendszer felépítése, az átviteli út a termelőktől a fogyasztókig. A hallgatók megismerkednek a fogyasztói terhelések feszültség- és frekvenciafüggésével, illetve annak fizikai hátterével, a villamosenergia-rendszerben tapasztalható hatásos teljesítmény-frekvencia kapcsolatának energetikájával (mind a statikus, mind a dinamikus egyensúllyal). Ismertetésre kerül a teljesítmény-frekvencia szabályozás rendszere és kitekintésképp a szabályozási tartalékok rendszere. A szabályozások bemutatása során részletesen ismertetésre kerül a frekvencia-megtartó (primer) és frekvencia-helyreállító (szekunder) szabályozás működése együttműködő rendszerekben, a hallgatók megismerkednek a jellemző turbinaszabályozó P-f karakterisztikákkal, a csereteljesítmény-frekvencia szabályozás elvével. Betekintést nyernek a frekvenciaváltozást kísérő folyamatok dinamikájába, a teljesítmény-átrendeződés folyamatába, s egyszerű számpéldákon keresztül képet kaphatnak a forráskiesést követő frekvenciaváltozás mértékére. A frekvenciaszabályozás mellett a tárgy kitér a villamosenergia-rendszer meddőteljesítmény-egyensúlyát meghatározó és befolyásoló hatások ismertetésére, valamint az átviteli hálózat feszültség-meddő teljesítmény szabályozásának alapkérdéseire, a szabályozás eszközeinek bemutatására.
 
Irányítástechnikai berendezések:
A tantárgy második felében tömör, de átfogó ismereteket kapnak a hallgatók a nyomottvizes atomerőművek irányítási feladatairól, és azok szokásos megoldási módjairól, a megoldások elméleti és realizációs eszközrendszereiről, berendezéseiről. Ezen belül megismerkednek a blokkszabályozás harmonizáló feladatkörével, majd részletesebben a gőztermelés oldali feladatokkal és megoldási változatokkal (átlagfluxus szabályozás, szekunderoldali gőznyomás szab., primerköri átlaghőmérséklet szab., kombinált és kompromisszumos szabályozások; primerköri nyomásszabályozás, térfogat kiegyenlítő szintszabályozás, gőzfejlesztő szintszabályozás). A szabályozások működésének ismerete nem képzelhető el a szabályozandó energetikai berendezések szabályozásdinamikai megismerése nélkül, ezért ezek koncentrált paraméterű leírása is tárgyalásra kerül. A realizálás tekintetében bemutatásra kerülnek a hierarchikus irányítási struktúra különböző szintjei és eszközei.

 

 

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén. vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az eredménytelen vizsga két alakalommal megismételhető.
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
10
16.2 Félévközi felkészülés órákra
8
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
41
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
31
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Ladányi József
egyetemi docens
VIK Villamos Energetika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs