Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optimalizálási modellek M
2. A tárgy angol címe Optimization Models M
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 2 f Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BSc képzésen nem vehető föl
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Eisenberg-Nagy Marianna beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.08.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.08.31.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
operációkutatás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Bevezetés a matematikai modellezésbe, matematikai programozási feladatok, ezek osztályozása. Modellátírások: összetett szállí tási feladat átírása egyszerű szállítási feladatra, szállítási, ill. maximális folyam feladat átírása Minimális költségű hálózati folyamfeladatra. Gazdasági feladatok modellezése. Egészértékű modellezési trükkök, halmazfedési, halmazbontási feladatok. Vállalat elhelyezési feladatok modellezé se. Numerikus hibalehetőségek. Dinamikus programozás. Ütemezési feladatok, heurisztikák, közelítések, online változatok. Döntéselmélet. Készletezési feladatok. Matematikai programozási feladatok leírásának szabályai, főbb lépései. A számítógépes megoldás lehetőségei. Modell leírási te chnikák gyakorlása, fájlformátumokról, modellezési nyelvekről általában. Solverek. Az AMPL modellező nyelv. Bevezetés az EXCEL opti malizálási csomagjának és a CPLEX illetve XPRESS optimalizálási programcsomagok használatába. A megoldási algoritmusok sajátosságai, kiv álasztásuk. Az algoritmusok paramétereinek beállításai. A megoldás értelmezése. A Neos server használatának ismertetése. Általános és speciális lineáris programozási, egészértékű, nem lineáris és sztochasztikus modellek és megoldásaik.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel a tanórákon, két zárthelyi megírása, egy házi feladat beadása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
a két zárthelyi bármelyike pótolható az utolsó oktatási héten, iv jelleggel a vizsgaidőszak első három hetében
14. Konzultációs lehetőségek
zárthelyi írás előtt
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
http://www-neos.mcs.anl.gov/neos/
G.-Tóth Boglárka: Optimalizálási Rendszerek és Matematikai Modellezés példákon keresztül. Elektonikus jegyzet 2012
Wayne L. Winston: Operációkutatás, módszerek és alkalmazások 1-2. kötet, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
26
16.4 Zárthelyik megírása
6
16.5 Házi feladat elkészítése
18
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
30
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Gazdag-Tóth Boglárka
egyetemi docens
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Illés Tibor