Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Reaktorfizika 2
2. A tárgy angol címe Reactor Physics 2
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 12 + 12 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80SR31 Reaktorfizika 1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kis Dániel Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2020.04.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2020.08.24.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
11. A tárgy részletes tematikája
  • Alapfogalmak: neutronfluxus, neutronáram, parciális áramok
  • A transzportegyenlet differenciális és integrális alakja. keff mint sajátérték.  Kinetikus sajátérték.
  • A diffúzióegyenlet (folytonos energiaváltozóval, többcsoport alakban). Fick-törvény. peremfeltételek.
  • Az egycsoport diffúzióegyenlet megoldásai egyes esetekben.  Hasáb és henger alakú reaktorok neutronfluxus-eloszlása. A reaktorfizika alaptétele, Helmholtz-egyenlet. Sajátértékek egycsoportban.
  • A pontkinetikai egyenlet levezetése és megoldása forrásos és forrásmentes esetekben. Szabályozhatóság, prompt-kritikusság. 
  • Reaktivitástényezők. A reaktor megszaladása. Heterogén zóna és moderáltság. 
  • Abszorbensek, a reaktor szabályozása

Célkitűzések:

A féléves munka során a hallgatók mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a reaktorfizika területén. 
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:
 
T: TUDÁS
1. Átfogó és részletes ismeretekkel rendelkezik az atomreaktorban lejátszódó láncreakció fizikai tulajdonságairól.
2. Átfogó és részletes ismeretekkel rendelkezik a reaktorfizikai folyamatok területén.
K: KÉPESSÉG
Képes a reaktortechnológiai szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
A: ATTITŰD
1. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
2. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt.
3. Elkötelezett a felelősségére bízott szervezet és létesítmény hatékony, a szabályoknak megfelelő irányítására.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdések végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat. 
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára magasabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi körébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért. 
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, figyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképességére.
 

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel. vizsga-
időszakban
Vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Oktatóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
24
16.2 Félévközi felkészülés órákra
24
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
50
16.8 Vizsgafelkészülés
52
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kis Dániel Péter
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs