Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szemidefinit optimalizálás
2. A tárgy angol címe Semidefinite Optimization
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE93AM19 Operációkutatás BMETE93MM01 [Lineáris programozás]
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Eisenberg-Nagy Marianna beosztása egyezemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2020.06.09. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2020.06.09.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
analízis, lineáris algebra, operációkutatás alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Alkalmazott matematikus mester szak, Operációkutatás specializáció, Válogatott fejezetek az operációkutatásból (VFO) tárgycsoport tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Általános konvex optimalizálás
Kúp optimalizálás
SDP dualitás elmélet
SDP és belsőpontos algoritmus
Sedumi, Yalmip, Neos serveren a solverek
Polinom optimalizálás, SOS

General convex optimization
Cone optimization
Duality of SDP
SDP and the interior point algorithm
Sedumi, Yalmip, solvers on Neos server
Polynomial optimization, SOS

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
zárthelyi dolgozat, melynek eredménye beleszámít a vizsgaeredménybe vizsga-
időszakban
írásbeli és szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
a zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban egyszer pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
E. de Klerk: Aspects of Semidefinite Programming
H. Wolkowicz, R. Saigal, L. Vandenberghe: Handbook of Semidefinite Programming - Theory, Algorithms, and Applications
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
egyetemi docens
Differenciálegyneletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Illés Tibor