Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Mikeházi Antal János specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME, Fizika Tanszék
A témavezető neve: Dr Németh Zoltán
- munkahelye: Wigner Fizikai Kutatóközpont
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: nemeth.z@wigner.hu
A konzulens neve: Dr. Bordács Sándor
- tanszéke: BME, Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: bordacs.sandor@wigner.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Referencia vasvegyületek vizsgálata újonnan fejlesztett laboratóriumi nagy energiafelbontású röntgenemissziós spektrométerrel
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Laboratóriumunkban új típusú, nagy energiafelbontású röntgenspektrométereket fejlesztünk, melyekkel eddig sikeresen végeztünk K-él körüli XANES és EXAFS röntgenabszorpciós méréseket kondenzált mintákon. Jelen diplomamunka témája egy olyan új spektrométer fejlesztésének befejezése, amivel átmenetifémek Kα és Kβ röntgenemissziós (XES) csúcsait feloldva átmenetifém-vegyületek elektron- és spinállapotának felderítését lehet elvégezni. Egy ilyen eszközzel ugyanis jelentősen lehet csökkenteni a röntgennagyberendezések (jellemzően szinkrotronok) terhelését, és számos, a korlátozott mérési időből fakadóan elvégezhetetlen mérést, vizsgálatot lehet véghez vinni laboratóriumi körülmények között.

A diplomamunka két részből áll. Egyrészt a fiatal kutató feladata lesz a spektrométer mérési elrendezésének kidolgozása különböző elemek fluoreszcenciája finomszerkezetének vizsgálatára. A szükséges eszközök (röntgenforrások, hajlított Si egykristály analizátorok, pozícióérzékeny röntgendetektorok) rendelkezésre állnak, a diplomamunkás megtervezi és elkészíti az ideális mérési elrendezést (mérési geometria kiszámolása; mintacsere, geometria könnyű változtathatóságának biztosítása stb.), s teszteli a legegyszerűbb vegyületeken. Ezután alapvető viszonyítási spektrumokat vesz fel az új spektrométerrel számos referencia vasvegyületen (szervetlen sókon és fémorganikus vegyületeken). A spektrumokat elemzi, összehasonlítja és ab initio elméleti számításokkal veti össze.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu